Choroba ako cesta žiť lepšie

 

            Každý človek je originálny, vzácny, nádherný drahokam a každá inkarnácia je „brúsenie“ jednej fazety tohto drahokamu. Niektorí ľudia majú viac, iní menej vybrúsenú formu. Keďže vývoj sa odohráva v tisícoch a miliónoch rokov, každý môže ísť svojim vlastným tempom vývoja. A každý má svoje jedinečné a dôležité miesto v tejto dokonalej harmónii Stvorenia.       

            Niektorí ľudia majú problém uznať, že majú dušu, ktorá je nesmrteľná. Pravda je taká, že každý človek je duchovná duša, ktorá si v rámci svojho anjelského vývoja oblieka občas telo. Žije pár desaťročí, a potom sa vráti späť „domov“ do „neba“, kde zhodnocuje svoj pokrok. Tak ako hovorí Pán Ježiš Kristus, človek je doma v nebi, kde Otec má  veľa príbytkov – dimenzií. Vo vesmíre je množstvo rajských oblastí, ale aj množstvo pekelných oblastí. Toto nie je teória. Zažil som a videl  paralelné   dimenzie, poznal som prechody medzi týmito dimenziami  pri viacerých klinických smrtiach (1992,1998,2010), ako aj častokrát v bežnom živote v meditáciách. Ako astrológ bežne vídam spojitosti aspektov planét a znamení so zdravím.

            Človek je súčasťou projektu Kozmu. Stáročia, ba tisícročia sa ľudia učili o božích súvzťažnostiach: znamenie Ryby zodpovedá chodidlám, znamenie Panny bruchu, znamenie Barana hlave... Pokiaľ človek robí v svojom živote nespravodlivé, nemúdre, neláskavé myšlienky a činy, jeho problémy sa odrážajú práve do tejto súvzťažnej oblasti, v ktorej má daný človek nedostatočnosti. Tak napríklad ľudia, ktorí majú problémy so správnym manželským súžitím, majú problémy s ľadvinami (znamenie Váhy)...

Pokiaľ človek má uznať zákon Univerza, že Boh je Láska, znamená to, že vo svojom milosrdenstve Boh je milosrdný a dáva možnosť nápravy. Čo by to bolo za Otca, ktorý by za 70 rokov hlúpeho života svojho nevychovaného syna / dcéry, ktorý /á sa narodil/a   v zlej rodine, v zlých časoch, v zlej spoločnosti ... odsúdil jeho / jej duchovnú dušu na večné veky do temna, beznádeje a zúfalstva pekla?

Každý čin, slovo sú registrované v kozmickej kronike Akaša, takže všetko môže byť kedykoľvek zhodnotené, posúdené. Fyzické telo / duchovná duša si všetko pamätá, aj keď vaše poznanie vedomím mlčí.

Skutočným činiteľom osudu je človek sám. On si stanovuje (za pomoci anjelských pomocníkov) životné skúšky, vyberá si rodičov, v živote sa rozhoduje z nekonečnej palety ponuky „trenažéru“ Stvoriteľa preto, aby získal svoje osobitné, jedinečné vlastnosti božieho dieťaťa. Múdrosť? Priateľstvo? Lásku? Bohatstvo? Umenie? Zdravie? Šťastie?... Radosť?... Človek je sám sebe dôsledným zapisovateľom – jeho bytosť si pamätá všetko do najmenších detailov. V skutočnosti všetko bude mať sprístupnené až na „druhej strane“, keď bude taký vyspelý, aby sa z toho poučil. Bez utrpenia niet poučenia. Len málokedy vás mladý človek poslúchne, keď mu chcete poradiť napríklad pri fajčení...

Kresťanom sa človek stáva nielen krstom vodou, ale aj krstom Duchom. A sú aj ďalšie krsty, ktoré prebiehajú priamo pri asistencii archanjelov – súputníkov ľudstva. Tieto krsty nie sú len formálnym aktom, ale aktom žehnajúcej milostivej moci. Duch Pravdy účinkuje len v ľuďoch, ktorí si Pravdu ctia – či je im príjemná, alebo nepríjemná. Podobne, ako sa dieťa naučí zákony matematiky – sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, podobne sa musí naučiť človek aj zákony duchovného života – zákonu podobnosti, príčiny a následku (karmy a reinkarnácie), zákonu rastu a zákonom mysle a očakávania (čo očakávaš, to dostaneš...). Choroby nie sú ani tak trestom, ako skôr výchovným prostriedkom ku božej harmónii. Nový Zákon je plný takýchto výrokov, kde hriech = nevedomosť sa častokrát spája s chorobami, ale aj s upozornením po vyliečení: „... a nehreš viacej...“

            Stopy po náuke o reinkarnácii v Biblii zostali, napriek tvrdej likvidácii mocichtivých potentátov  dávnej histórie v 6.storočí. Cisárovnou Teodorou (+547) a cisárom Justiniánom I (527-565) násilne boli odstránení  dvaja pápeži Agapetus (+536) a Silverius (538), a politicky bol dosadený pápež Virgilius (538).Cisár  z titulu moci zvolal 2.cirkevný koncil (bez súhlasu rímskeho pápeža a s minimom zástupcov západnej cirkvi), na ktorom bola reinkarnácia odsúdená a všetci hlásatelia – Origenes i církevní otcovia, ktorých inšpiroval, boli vyhlásení za prekliatych.

Aká bola príčina? Cisárske sebectvo. Cisársky pár Justinián a Teodora boli stúpencami monofyzitov – sekty neuznávajúcej Ježiša ako človeka, ale len jeho božskú prirodzenosť. Verili, že budú zbožštení prostredníctvom svojho panovníckeho majestátu,  šírením svojej obmedzenej kresťanskej doktríny cez násilie, ničenie obyvateľstva, vrážd nepohodlných inovercov... Origenova náuka hovorila o posvätení tela Ježiša Kristom,  o zákone príčiny a následku, o smrti, ktorá nuluje rozdiel medzi panovníkom a sedliakom, o prevteľovaní (metempsychóze).

Jedným z mnohých príkazov deštrukcie zameranej proti západnej (rímskej) cirkvi a proti odlišným neželaným kresťanským názorom bol tvrdý príkaz cisára Justiniána a cisárovnej Teodory zničiť všetky spisy Origena a práce cirkevných otcov po celej Byzantskej, a vtedy aj západnej rímskej ríše. Keďže obe hlavy štátu boli známe svojou krutosťou voči najmenšiemu prejavu neposlušnosti, príkaz ničenia spisov bol vykonaný pomerne dôkladne.

Takže katolícka rímska cirkev dnes vlastne háji závery, na ktorých rozhovoroch sa nezúčastnila (2.carihradský koncil, alebo 5. všeobecný cirkevný koncil), kde pápežova autorita Ríma bola odmietnutá (dodatočne ju pápež podpísal o rok neskôr) a celý priebeh aj záver bol politicky zmanipulovaný cisárskymi heretikmi.

Vráťme sa späť ku tomu, čo v Biblii nebolo škrtané. Patrí tu napríklad otázka: A prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? Eliáš už prišiel, avšak nepoznali ho, ale urobili mu čo chceli, tak aj Syn človeka trpieť bude od nich. Vtedy učeníci pochopili, že hovoril o Jánovi Krstiteľovi (Mat 17:10-12).

            Taktiež je evidentné, že rozhovor v Jánovom evanjeliu (9:1-3) sa týka náuky znovuzrodzovania : A keď išiel Ježiš okolo, uvidel človeka slepého od narodenia. A pýtali sa ho učeníci: Majster, kto zhrešil, tento, alebo jeho rodičia – že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on ani jeho rodičia. Slepý a narodil preto, aby sa na ňom mohli prejaviť skutky Božie.“

Biblia je plná podobenstiev o ceste (Mar 4:26-29), o  účtovaní (Luk 16 : 1-13), (Luk 16 : 1-13)– vyrovnávaní cesty – či je to podobenstvo o hrivnách, alebo viaceré podobenstvá o robotníkoch vo vinici (Mat 20:1-16). Hrozno je kozmický symbol. Strapec hrozna je jedným častých symbolov božej spravodlivosti - inkarnácie ľudí v skupinách tzv. spriaznených osôb, práve z dôvodu vyrovnávania karmy a vzájomnej podpory osvojovania si nových „brúsov“ na osobnom, alebo aj rodinnom „drahokame“.

            Zákon reinkarnácie potvrdzuje spôsob skonania Jána Krstiteľa - Eliáša, ktorý ako prorok zapríčinil hromadnú popravu pohanských kňazov počas skúšky obete Pravému Bohu. Nový Zákon uvádza „kto mečom zaobchádza, mečom aj schádza“(Zj.13:10). Ako sadíš, tak aj zožneš nie je kritérium len pre poľnohospodárov. Tu vidíme aj príčinu fóbií – z ohňa, z vody, z uzavretých priestorov, z ostrých predmetov... Na úrovni podvedomia si človek pamätá nešťastia z minulých životov, ktoré sprevádzal strach a stres.

            V oblasti symboliky chorôb, alebo nešťastí je potrebné hľadať súvislosti s dobou svojho narodenia – s vašim znamením. Na fyziologickej úrovni Baran zodpovedá hlave, mozgu, očiam, zubom, nos je však Škorpión. Býk zodpovedá hrdlu, hrtanu, zátylku, štítnej žľaze. Blíženci súvisia s plecami, ramenami, rukami, pľúcami, jazykom a rečovými orgánmi. Rak má na starosti žalúdok a zažívací trakt, hrudník, prsia, pečeň, slezinu, mliečne a slzné žľazy. Lev opatruje chrbticu, srdce, a krvný obeh. So znamením Panna súvisí spodná časť brucha, črevá, pankreas, pečeň, slepé črevo. Váham zodpovedajú obličky, líca, pery, sedacie nervy. Škorpión súvisí s pohlavnými orgánmi, spermiami, nosom, žlčníkom, panvou, análnym otvorom, prostatou, hemoroidmi. Strelec zodpovedá stehenným kostiam, bedrovým kĺbom, pečeni, sekundárne s pľúcami. Kozorožec má kosti, kĺby, koža, vlasy, uši, nechty, poruchy látkovej premeny, kolená. Vodnár súvisí s predkoleniami, nohami, členkami, lýtkami, dolným krvným obehom, neurózami. Znamenie Rýb zodpovedá chodidlám, šľachám, lymfatickému systému, psychické ochorenia, sekundárne trávenie....

            Boh odpúšťa, ale cieľom života je zmúdrenie synov človeka. Bez tohto zmúdrenia nie je ďalšieho pokroku – harmónie – radosti tvorenia a stvorenia. Preto tu má fungovať zákon karmy: Podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi nie je odpustenia. (Žid 9:22) Krv človeka symbolizuje jeho Ja – jeho duchovnú dušu, takže odpustenie – vyliečenie – sa zväčša realizuje utrpením. Ako by najvyššia múdrosť mohla tolerovať klamstvo, cudzoložstvo, lúpeže a vraždy? Je Božia spravodlivosť slabšia ako spravodlivosť ľudská? Čo myslíte, prečo sa rodia mentálne zaostalé, alebo rôzne postihnuté deti s poruchami mozgu, zmyslov?

            Čo lepšie vyjadruje harmóniu, ako príležitosť oslavy. Potreba pripraviť si sviatočné šaty na slávnosť Pána je zasa o zákone odplaty – zákone príčiny a následku. Pokiaľ človek žije špinavou mysľou, zlými činmi a primitívnymi citmi, jeho odev (farby jeho energetického poľa – aury) je temný, špinavý, deravý (Mat 22, 1:14) . Súčasne sa v tele blokujú energie a vznikajú choroby. A práve v tejto oblasti je merateľná spravodlivosť Božia, pretože nielen že človek je  vyhnaný do tmy (priepasti zemskej existencie), ale jeho energetika mu spôsobuje choroby, oslabenosť, problémy... Práve tu Majster hovorí, že ozdravenie je to isté ako odpúšťanie hriechov. Ozdravenie je vyrovnanie energetického poľa človeka. Vyliečenie je dovtedy účinné, kým človek nezačne opäť hrešiť.

Zákon znie: všetko zlé, čo sa človeku nepodarilo zvládnuť v jednom živote, má šancu opraviť – vylepšiť v živote ďalšom. Túto šancu dáva dokonca aj nie príliš láskavý školský systém, alebo nevrlí rodičia svojim deťom – možnosť nápravy. Spolu s tým súvisí aj zákon „Ja som Cesta, Pravda a Život“ a upozornenie na úpravu a deformáciu Božieho Slova „nesmie vypadnúť ani nepatrné znamienko z Písma...“  Pravda Kozmu je nezávislá od názoru ľudí, podobne ako je nezávislý zákon gravitácie od názoru, či ho uznáte, alebo neuznáte.

            Je výborné, že sa nám zachovalo Kristove posolstvo prostredníctvom rôznych cirkví. Je skvelé, že stále viac tieto cirkvi a jej predstavitelia strácajú na formálnosti a sú stále bližšie ku ľuďom. Náuka o reinkarnácii – schopnosti napraviť sa novými príležitosťami života, v podstate na behu zvyklostí a obradov cirkví nič nemení, pretože cirkevná hierarchia je pre život rovnako dôležitá, ako polícia alebo vojsko a jeho hierarchia. Rovnako sú dôležité obrady, spoločenstvo veriacich, spoveď – sebaspytovanie, kázne, alebo aj kultúra, ktorá vznikla na pozadí histórie. Čo sa javí ako nové je predovšetkým potreba vyššej zodpovednosti a pravdivosti ku sebe, väčšej pokory, väčšej vzájomnej úcte medzi ľuďmi, pretože medzi obyčajnými ľuďmi možno stretávate bývalých svätcov, ktorí sa rozhodli inkarnovať sa do tejto ťažkej doby.