Teória kvantifikácie schopností stať sa úspešným TQCbeS

 (Theory of Quantification of  Capabilities to be Successful).

 

Tabuľka koeficientov v rovnici úspechu SQ:

 

Fyzické zdravie

FH maximálne 0,3

Psychické zdravie

PH maximálne 0,4

Sociálne zdravie

SH maximálne 0,3

Koeficient sily vôle

WQ ± 1

 

 

 

 

Koef. Emoc.intelig.

EQ ± 0,5

Koeficient intuície / inšpirácie UQ

Lingvistická inteligencia LIQ

Logickomatemat. ± 1inteligencia LGQ

 

 

 

 

Priestorová inteligencia  XQ

Telesnokinestetic. pohybová int. TKQ

Hudobná inteligencia

MUQ

Intrapersonálna inteligencia INQ

 

 

 

 

Interpersonálna int.

EXQ

Prírodná inteligencia NAQ

Existenc. – duchovná inteligencia SPQ

Inteligencia pre rovnováhu EQQ

 

 

 

 

Materializačný koeficient MQ

 

 

 

 

A/ Zjednodušený výpočet (využijú sa len základné inteligenčné koeficienty):

 

                                                       1

SQ = HQ (IQ + EQ + WQ) +     –––– . UQ                                              /I.1/

                                                      MQ

 

Pritom pri zjednodušenom výpočte IQ stanovíme ako priemernú hodnotu lingvistickej inteligencie LIQ, logicko – matematickej inteligencie LGQ a prírodnej inteligencie NAQ:

 

            IQ = (LIQ + LGQ + NAQ) / 3                                                                   /I.2/

 

 

B/ Výpočet podľa teórie mnohonásobných inteligencií:

 

Rovnica tzv. celostného zdravia:

 

HQ = FH + PH + SH                                                                                  /II.1/

 

Rovnica existenčných koeficientov:

 

            Q1 =  LIQ  + XQ + TKQ  +  NAQ + EXQ                                                  /II.2/

 

Rovnica talentových – získaných koeficientov:

 

            Q2 =  MUQ+ LGQ +  INQ   + SPQ + EQQ                                                            /II.3/

 

Rovnica úspechu SQ:

                                                     1

SQ = HQ (Q1 + EQ + WQ) +   –––– . (UQ + Q2)                                        /II.4/

                                                   MQ