Astrológia = astrosofia je múdrosť zrkadlenia kozmu v histórii človeka

 

Jedna tretina charakteru človeka je genetika, druhá tretina je výchova a tretia tretina ja vplyv astrológie. Astrológia je šifrovaná v Biblii v Starom aj Novom Zákone. 12 židovských kmeňov a 14 učeníkov svedčí o súvzťažnostiach, ktoré je treba dekódovať. O genetike, alebo o výchove toho vieme pomerne veľa a sú to dôležité moderné nástroje poznania a prevencie. Podobne aj astrológia sa môže stať zdrojom poznania a prevencie – na úrovni 33%. Nie je to veľa, ale spolu s múdrou a láskyplnou výchovou je to už 66% - a to je už sila, ktorá niečo zaváži pri hľadaní šťastia človeka, keď na začiatku máte len rodný list... a jednu veľkú neistotu.

Kto? Prečo? Ako? S kým? Prečo nie, alebo áno?

Astrológii sa venovali pápež Silvester II., Tomáš Akvinský, jeden z najväčších kresťanských učencov a učiteľov cirkvi, Albert Veľký, Johannes Keppler, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Tycho de Brahe, Gotfried Leibnitz, Carl Gustave Jung, Isaak Newton a mnohí ďalší. Rozsiahle štatistické prieskumy ukázali veľmi dobré zhody z mnohými astrologickými pravidlami temperamentu, profesného smerovania, alebo zdravotných dispozícií.

Len je dôležité pochopiť, že astrológia nehovorí o predurčenosti, ale o tendenciách, ktoré môžu na človeka pôsobiť, predovšetkým na jeho materiálno – fyzickej úrovni. Čím vyššia je múdrosť, láska, charizma človeka, tým menej naňho horoskop platí. Ale platí to aj naopak: Čím je človek väčší egoista, materialista, obmedzenec, tým presnejšie horoskop platí pre jeho fyzické telo, ako aj pre jeho osud.

V čom je teda možnosť vidieť slobodu?

Sloboda leží v poznaní seba a cez poznanie seba poznanie Stvorenia a Jeho Stvoriteľa.