Univerzálne  Biele Bratstvo

 

 

Kto som ?  Odkiaľ som prišiel ?  Kam kráčam ?

Význam života.... Spoznanie alegorického učenia Nového Zákona a mystéria človeka i prírody...

Nová Epocha ľudstva. Vplyv hudby...

Jedlo, zdravie a duchovný vývoj...

Nové vzťahy medzi ľuďmi...

Paneurytmia...

 

 

Peter Danov

 

Mikhael Omraam

Aivanhov

 

 

 

            Moderný človek sa musí vyzbrojiť nielen vierou, ale aj poznaním, vyspelou citovosťou, ale tiež vôľou opierajúcou sa o vesmírne i vnútorné zákonitosti.

Velikáni ducha stavajúci na múdrosti pravzoru Človeka zjavenej vo všetkých proroctvách a mystériách veľkých náboženstiev a filozofických smerov opierajúce sa o Stelesnenú Pravdu a Život nám zanechali múdrosť, ktorú sa má každý človek pokúšať realizovať vo svojom živote.

Pri realizácii Pravdy nepomôže príslušnosť ku nejakej skupine, alebo nejaké vonkajšie obrady. Dôležitá je práca „na poli“ Ducha v oblasti mysle, citov a vôle a uskutočnenie a naplnenie zmyslu života človeka na zemi.

Nejedná sa o žiadne teórie, ale o každodennú prax, ktorá sa má postupne stávať vnútornou živou skúsenosťou. Majstri Peter Danov a Mikhael Omraam Aivanhov zanechali takúto živú, praktickú múdrosť. Keďže sa jedná o súčasných duchovných Majstrov, ich rady i skúsenosti sú pre moderného človeka s jeho pokušeniami, radosťami i zármutkami. Množstvo praktických rád, cvičení, meditácií, prístupov ku sebe i ku okoliu sú dôležitou pomôckou pre každého hľadajúceho.

Pred učením Majstra Danova sa skláňali takí velikáni ako  Albert Einstein, Krišnamurti, ale mimoriadnu úctu mu vzdal aj pápež Ján XXIII, keď o ňom povedal, že je súčasným najväčším filozofom na zemi... Lev Nikolajevič Tolstoj bol taký oslovený jeho učením, že sa na sklonku života rozhodol ísť za ním.

Podľa duchovnej vedy, ktorej Majstri Danov a Aivanhov sú mohutnými piliermi, spolu so Stylianosom Atteshlisom (Daskalom), Rudolfom Steinerom, Emanuelom Swedenborgom, Jánom z Kríža, Hildegardou z Bingenu, Jánom Amosom Komenským, Rudolfom Hauschkom, Edgarom Caycom a ďalšími, ktorí stavali na praktickej životnej múdrosti Nového Zákona. Starí mudrci postupne pripravovali podľa múdreho riadenia Prozreteľnosti obdobie, ktorého sme teraz svedkami. Vyspelé vzdelávanie a relatívne dobré  životné podmienky moderného človeka ho predisponujú, aby mohol urobiť ďalšie krôčiky ku osobnej duchovnej slobode, ktorá otvorí nové možnosti kvality nielen vnútorného, ale aj vonkajšieho praktického života bohatého a požehnaného na všetkých úrovniach bytia. Rôzne náboženstvá  a filozofické systémy v tomto pohľade zrkadlia len jediného Boha - Stvoriteľa - Absolútnu bytosť - s rôznymi menami.

Dnešný stav vojen, nerovnováhy, vykorisťovania, koristníctva, kamufláže, korupcie... duchovná veda odporúča nahrádzať láskou, priateľstvom, porozumením, kooperáciou. Porozumením Zákona príčiny a následku si môžeš uvedomiť: Čo robíš druhým, to sa stane tebe a tvojim potomkom.

Zmysluplnosť materiálneho života ako miesta pre získavanie duchovných skúseností ľudí - budúcich anjelov, detí Božích - odohrávajúca sa v spoločenstve spolupráce, priateľstva, úcty, harmónie, jedinečnej originality osobností aj národov je to, ku čomu všetci ľudia postupne smerujú. To je princíp Pravdy, ktorá oslobodzuje. Nie je to ľahké, pretože prerod vždy bolí, ale čím je stupeň ochorenia väčší, tým aj liečenie bude bolestivejšie, pretože zákon znie: Platíš do posledného haliera. Obrad a zvyk môžu sčasti napomôcť, ale prácu treba rozvinúť o výstavbu a skrášlenie vnútorného chrámu, tak ako to popisujú západní (František z Assissi, Ján z Kríža, Terézia z Avilly) aj východní mudrci (Ramakrišna, Mahariši z Arunačály, Dželalúddín Rúmí, Omar Chajjám...)

Porušovanie spirituálnych zákonov vedie ku energetickým blokádam, ku chorobám, osobnému nešťastiu, chaosu, rozvracaniu rodiny i spoločnosti, pre ktoré nemáme na západe zodpovedajúci termín a nazývame ho indickým slovom karma.

 Naopak – šťastie a radosť sa môže budovať len na základe poznávania a použitia týchto poznatkov v každodennej praxi. Veda tu spolu s náboženstvom hrá dôležitú rolu. Z márneho teoretizovania sa však ťažisko presúva na praktický život. "Podľa skutkov poznáte ich..." Nové chápanie vedy však podstatne rozširuje priestor experimentu  aj na vnútorné bytie človeka a "prístrojového vybavenia" o vedomú duchovnú dušu.