Dobrovoľníctvo + Emocionálna inteligencia = výchova k manažérstvu

Niekoľko praktických poznámok ku navrhovanému projektu

Ing. Ľubor Žák, CSc., učiteľ a environmentalista

 

Niekoľko slov o autorovi článku. Ing. Ľubor Žák, CSc. je absolvent HF VŠT (1976) v Košiciach, 2 roky  pôsobil ako výskumný pracovník PS, a.s. Považská Bystrica (1976-1978),  je kandidát vied v oblasti informatiky, simulácie a riadenia technologických procesov ÚVT VŠT Košice (1983), absolvent DPŠ  IP TU Košice (2000) . Učiteľská prax – 2 roky v zahraničí na SLŠ v Líbyi (1978 - 1980), 3 roky profesor SPŠE Michalovce (1997 – 2000), 4 roky vychovávateľská  prax s rómskou mládežou  a protidrogové poradenstvo v CVČ Michalovce (2000 – 2004), 7 rokov učiteľ AJ, informatiky a koordinátor drogovej prevencie ZŠ (od 2004). 5 rokov podnikateľská a poradenská prax OPORES-VIFA, s.r.o. Michalovce (1992 – 1997) v oblasti materiálových a energetických úspor separovaného zberu odpadov – tvorca, manažér,  koordinátor, realizátor  federálneho projektu  - výskumných, projekčných, konštrukčných a výrobných závodov Českej a Slovenskej republiky, 11 ročná prax projektanta v oblasti informatiky, ekonómie a energetiky CHEMPIK – CHEMPRO, a.s. Michalovce (1983 – 1994), 23 rokov tréner kresťanskej jogy, propagátor  zdravého životného štýlu a protidrogový poradca (od 1988) – semináre a workshopy v Košiciach, Michalovciach, Strážskom, Vranove nad Topľou, Humennom, predseda  Nadácie JÓGA-ROSA preregistrovanej na občianske združenie  SOPHIA-ROSA, skrátene SiROSA v Michalovciach (od r.1992).

 

V článku je prehľad praktických skúseností autora, navrhnuté meno projektu dobrovoľníctva BountyFRUN (výslovnosť skratkou Bífran). Je navrhované, aby si účastníci – dobrovoľníci   viedli poznámky do špeciálneho, motivačného záznamníka. V texte je taktiež príklad motivačného listu, ktorý by bol priložený k záznamníku. Motivačný list bol zostavený na základe 33 ročnej praxe v oblasti propagácie zdravého životného štýlu, výchovy k zamestnanosti a protidrogovým závislostiam žiakov na základných a študentov na stredných školách....

 

            Začnem „od lesa“. Od roku 1967 sa systematicky vzdelávam v oblasti zdravého životného štýlu, ktorý  postupne zahrnul telesné a dychové cviky, správnu životosprávu, správne myslenie (psychohygiena myslenia), anatómiu, športovú a obecnú alternatívnu medicínu. V jednotlivých profesných nasadeniach som mal možnosť poznať priamo v praxi prvovýrobu (VSŽ, dnes US STEEL Košice, hlinikáreň Žiar nad Hronom, výrobu medi v Krompachoch, dopravnú problematiku – Pozemné stavby, vtedy š.p. Košice, druhovýrobu v Považských strojárňach, vtedy š.p. Považská Bystrica a ako projektant desiatky rôznych podnikov a organizácií. Taktiež som vymyslel viacero zlepšovacích návrhov, patentov, priemyselných vzorov.

Mal som možnosť niekoľko rokov pracovať v zahraničí v Líbyi, ako stredoškolský učiteľ, kde som učil odborné predmety a napísal učebnicu. Pracoval som v aplikačnom i teoretickom výskume v oblasti energetiky a matematického modelovania. Pritom som pre svoju prednáškovú činnosť v oblasti zdravého životného štýlu sústavne dopĺňal svoje vedomosti v oblasti moderných trendov  psychohygieny, dietetiky, zdravých životných návykov a rôznych postupov, ako zvrátiť chorobné fyzické, či psychické  príznaky... častokrát moje rady priniesli dobrý, alebo výborný ozdravný efekt.

V období fungovania našej spoločnosti s ručením obmedzeným OPORES-VIFA som sa musel naučiť legislatívne, riadiace, ekonomické a účtovné pravidlá... Samozrejme všetko za jazdy – v plnej prevádzke. Absolvoval som taktiež školenie manažérov v týchto disciplínach. Systém separovaného odpadu, ktorý sme vymysleli spolu s marketingom pre prácu s deťmi a občanmi s kooperujúcimi firmami sme aplikovali vo viacerých mestách a obciach  Starej Ľubovne, vo Vranove nad Topľou... Legislatíva však ešte problematike ekológie a environmetalistiky nepriala.

Vtedy už postupne vznikala vo mne potreba začať viac pracovať ako učiteľ, pretože ľudia bez pripravenosti na iné myslenie zostávajú stále v stereotype myslenia, cítenia, i správania sa. Urobil som si postgraduál v oblasti inžinierskej pedagogiky a  okrem odborných predmetov som na strednej škole začal učiť aj manažment, takže som vyučoval základy riadenia, personalistiky, plánovania, marketingu.... V tomto období som absolvoval waldorfskú pedagogiku so stážami v holandskom Haagu a v českej Ostrave  a zoznámil som sa s problematikou Emocionálnej inteligencie a jej dôležitosti pre osobný, spoločenský i pracovný život. Spolu s predošlými skúsenosťami a vedomosťami som si postupne vytváral obraz hodnôt, ktorý som si overoval v rôznych filozofických systémoch, a pozoroval v uplatňovaní v praktickom živote, s cieľom hľadať pravdu a reálny systém, ktorý by platil nadspoločensky a nadčasovo.

Poznatky som konfrontoval s mnohými životopismi významných prírodovedcov, technikov, vynálezcov, spisovateľov, umelcov, náboženských mysliteľov...

Počas svojho vychovávateľského pôsobenia v CVČ Michalovce som uskutočnil pre základné a stredné školy v Michalovciach a okolí stovky prednášok v oblasti psychohygieny, zdravého životného štýlu, výchove k manažérskemu mysleniu a k zamestnanosti, v oblasti výchovy k manželstvu a rodine...pre niekoľko tisíc poslucháčov. Ale pôsobil som taktiež ako propagátor v osvete aj pre občanov Michaloviec, Košíc cestou rozhlasových a televíznych vystúpení, cestou workshopov a seminárov s celoslovenským aj medzinárodným zložením.

V oblasti prednášok a besied s mládežou som sa naučil  používať obrazné, účinné formy, ktorým sú mladí ľudia najlepšie otvorení. Vždy som sa snažil o nový, humorný, ale aj seriózny prístup na hrane odbornosti a životnej praxe. V tomto článku sú použité niektoré moje mnohoročné životné teoretické aj praktické skúsenosti overené praxou.

Poznatky v tomto článku svojou formuláciou alebo aj obsahom môžu byť niekomu na prvý pohľad čudné, pretože tento spôsob myslenia sa opiera o tzv.holistický – celostný prístup. Holistický pohľad znamená, že na človeka je potrebné pozerať sa z celkového pohľadu – neoddeľovať fyzické, psychické, mentálne, spoločenské... stránky, pretože všetko je svojou mierou prepojené a má svoj dopad na zdravie osobnosti, komunity, aj spoločnosti. Zanedbanie určitých „maličkostí“ môže mať za následok vážny problémy.

Mnohí odborníci sú odborníkmi v svojom odbore, len málo odborníkov – na Slovensku – je interdisciplinárnych. Prístup v zahraničí je iný, o čom svedčí aj samotné označenie vedeckej hodnosti. PhD.  Doktor filozofie - je predovšetkým ten, ktorý vie pracovať tvorivo, novými postupmi, vie vytýčiť problém, formulovať ho, riešiť a spropagovať ho, hovoriť o ňom, cestou projektov sa uchádzať o nové úlohy. Niekoľko úspešných Slovákov pracovalo napríklad v oblasti chémie, fyziky, alebo metalurgie a vedeli ísť aj do iných vedeckých oblastí, podľa výziev, ktoré praktický život, alebo teoretický výskum prinášal.

V našom pohľade titul CSc. – kandidát vied – znamená, že v danom odbore je človek vysoký špecialista, a je predpoklad, že svoju úzku špecializáciu bude ďalej zväčšovať. Určite to nie je zlý prístup, ale z hľadiska spoločenského uplatnenia spoločnosť nemusí mať záujem o určitý smer, ale naopak má urgentný záujem o inú problematiku („o pol metra ďalej“). Prílišná špecializácia bez praktického, alebo hodnotného teoretického výstupu by mohla viesť ku tomu, že daný vedec – špecialista, spolu s rodinou, zomrú od hladu, lebo nikto o jeho špecializáciu nemá záujem. Tento prístup je zväčša ešte stále „dedičstvo“ predošlého režimu, kde sa mnohé ústavy  „šili“ pre rôznych rodinných príslušníkov a „zaslúžilých“ občanov. Tieto výskumné ústavy síce produkovali tony papiera „výskumov a hlásení“, ale boli to v podstate výstupy do „šuflíka“.

 

Je známe, že každý projekt by mal mať pre oznamovacie, informatizačné, propagačné ciele, alebo aj pre rýchlu a presnú komunikáciu svoje meno. Pre pracovné meno dobrovoľníctva, keďže je to hlavne výchova ku hojnosti – osobnej, komunitnej, ku slobode a sebavyjadreniu, k ozajstnosti, k pravde ... navrhujem meno projektu:

 

BountyFRUN (v skratke  vysloviť Boufran)

 

ako skratka anglických slovíčok:

Bounty – hojnosť, dar, odmena (v získanej sile a charaktere osobnosti, ktorá umožňuje prekonávať prekážky)

Freedom – sebaurčenie, nezávislosť, sloboda, voľnosť, schopnosť  začať činnosti, ktoré bavia

Truth – úprimnosť, pravdivosť, ozajstnosť ku sebe aj ku ostatným

Volunteer – dobrovoľník – dobrovoľníčka. Malými krôčikmi v sebaobmedzovaní svojho voľného času / svojej ochoty sa získava schopnosť realizovať neskôr veľké „skoky“ pre prospech seba aj druhých.

 

Celkový význam názvu BountyFRUN tvorí  význam „beh ku šťastiu v sebaurčení, beh ku statkom a kooperácii bez obmedzenia , spustenie  slobodných majetkových záležitostí v teame, potôčik - potok – tok dobrého pri uznaní nezávislosti seba aj druhých, jazda na dobrej vlne odvahy a slobody k dobru, šťastiu a hojnosti, uháňanie k šťastiu v dobrote a zdieľaní...“. Aby sme spomenuli aspoň niektoré významy, ktoré by mohli stimulovať rodičov ku novému videniu na činnosť svojich detí v tejto novej zaujímavej činnosti.

 

Pokiaľ má „tréning v emocionálnej inteligencii“ mať na mladých ľudí skutočne dobrý efekt, je odporúčané, aby si chlapci a dievčatá viedli pravidelne, ideálne každý večer po činnosti, záznamy v záznamníku, zošite,  v ktorom by stručne zhodnotili svoju činnosť. Práve touto činnosťou (ktorá častokrát nie je obľúbená ani u dospelých, ale je svojou podstatou mimoriadne užitočná) sa prepája citová a sociálnejšie ladená – pravá hemisféra, s uvedomelejšou analyzujúcou ľavou hemisférou mozgu a vytvárajú sa také  dôležité vôľové návyky a sebahodnotiace reflexie, ktoré podnecujú nové nápady, ktoré sa zapíšu, kým ich ešte neodnesie iná činnosť...

Vonkajšia obalová strana záznamníka, ktorého motív si zvolí budúci dobrovoľník ešte v 7.ročníku ZŠ,  by mala upútať mladého človeka a vytvoriť mu jemu blízku motiváciu. Z toho dôvodu by mali byť tieto obrázky pekné, príťažlivé a stimulujúce. Prípadne budú slúžiť aj na otváranie komunikáciu medzi známymi aj neznámymi spoludobrovoľníkmi...

 

Motivačnými postavami by mohli byť postavy gréckej mytológie Herkules, Aténa, Artemis, Múzy, ktoré sú pre mládež dostatočne známe z filmových príbehov disneyoviek, alebo aj filmového seriálu, ktoré bežali v televízii. Súčasne by mohli byť  medzi voliteľnými obrázkami aj kresťansky ladené obrázky nielen pre cirkevné školy – Pána Ježiša Krista, Panny Márie, sv. Františka, sv. Krištofa, Matky Terezy... Aj tu by mohli mladí ľudia spolupôsobiť pri navrhovaní ... Nakreslené postavy by mohli vyplynúť z detských súťaží, kde by deti boli postupne oboznamované s jednotlivými príbehmi podľa gréckej mytológie, príbehov z knihy Jakoba Streita, životopisnými príbehmi napr. Luisa Pasteura, Henryho Forda, Ludwiga van Beethovena, ... V úvode pred samotnými stránkami s evidenciou by bolo niekoľko zasúvateľných stránok na svoj nakreslený „erb“. Zo zoznamovacích hier mládeže je to kresba vyjadrujúca základné hodnoty a záľuby, alebo smerovanie, vstupné osobné informácie držiteľa „zápisníka zážitkov“. Na konci evidenčnej brožúrky by boli stránky pre vlastné nápady, kontakty, web stránky, názory iných ...  rubriky pre ohodnotenie seba samého / samej, vyjadrenie ľudí / spolupracovníkov, ktorým sa pomáhalo / spolupracovalo...

 

            Počas mojej činnosti v CVĆ som mal stovky prednášok na zdravý životný štýl, manažérstvo,  manželstvo a výchova k rodičovstvu, či protidrogové besedy. V nasledovnom liste sú použité práve tieto myšlienky, ktoré, myslím si, mali v praxi žiakov základných škôl dobrú odozvu.

 

            V záznamníku – s pracovným názvom „Kniha mojich zážitkov“ odporúčam, aby bol priložený motivačný list, napríklad s takýmto znením:

           


 

                                      Tebe, drahý priateľu / priateľka

 

            Možno Ti ešte nikto nepovedal, že si  jedinečná, krásna a neopakovateľná bytosť. V živote sa máš veľa naučiť a nie sú to len školské vedomosti, ktoré sú dôležité. Najdôležitejšie, čo sa máš naučiť je láska = priateľstvo = empatia = súcit. Ku druhým, aj ku sebe samému.

 

            Zopakujme si to, lebo je to veľmi dôležité:

 

Volám sa (tu napíš svoje menoJ)........................................................................................ a som jedinečná, krásna a neopakovateľná  bytosť. Nikto nie je ako ja. Nikto nevie robiť a urobiť to, čo viem ja a mám urobiť práve len ja, pretože som jedinečná jednotka. Prečítaj si to a vracaj sa k tomuto.

 

            Čaká Ťa desať mesiacov pomoci – dobrovoľníctva. Cieľom tejto pomoci svojim spoluobčanom, prírode, organizáciám... nie je len pomoc sama o sebe, ale aj možnosť uvedomiť si, že pomocou druhým ľuďom rastieš – v múdrosti, sile, kráse, v poznávaní samého seba. Zistíš, že po niekoľkých týždňoch pomoci druhým sa stávaš silnejšou, istejšou, spokojnejšou bytosťou s autoritou. Zistíš, že tu nie je vždy nálada a ochota ísť za povinnosťami ku druhým, napriek tomu ťa budú očakávať, pretože tak to robia dospelí a zodpovední ľudia. To je sila slova - sľubu...

Stávaš sa stále viac dospelým. Dospelosť nie sú práva a výhody. Dospelosť sú predovšetkým povinnosti. Dospelým sa staneš, keď sa naučíš mať radosť zo svojich povinností a pritom nestratíš schopnosť ľúbiť, radovať sa a snívať. J

 

            Najdôležitejšie, čo máš vedieť o láske je, že dobrá láska= priateľstvo = empatia = súcit je predovšetkým dávanie. Nie branie, ale dávanie. J Nemusí toho byť veľa. Stačí  úsmev, poďakovanie, pohladenie, pomoc, podanie ruky, pochvala, slušnosť.... Netreba si pliesť lásku a sex, ako si to veľa ľudí mýli.

            Zákon šťastia  znie – čím viac dávaš, tým viac dostávaš. J S tým priamo súvisí zákon očakávania. Čím viac od života chceš, tým viac musíš dávať. Keď nič nechceš, nič nedáš,  nič nedostaneš. Veľké koncerny a firmy napr. Siemens, Mercedes, Orange, SPP... to vedia. Preto robia popri svojich výrobkoch a službách aj charitnú službu a sociálne programy. Tak je to s prácou, s umením, aj so vzťahmi. Keď nedáš do vzťahu nič, prečo očakávaš veľa alebo všetko?

 

            Keď chceš byť šťastný, musíš sa naučiť dávať. Dávať tak, ako to odporúča Nový Zákon (ľavá ruka nemá vedieť, čo robí pravá ruka. A len ten, kto dáva bez odmeriavania, môže s takou mierou v živote počítať...) Vždy sa nájdu takí, ktorí ti budú hovoriť, že to nefunguje, že kto prvý príde, prvý berie... Tieto prípady brania, trhania, dravosti platia pre malé ryby – pirane, šťuky – osamelých lovcov. Never im! Tí ľudia, keď sa lepšie prizrieš, sú nešťastní. Nemali sa od koho dávaniu = láske naučiť. Skutočná láska a skutočné priateľstvo je dávanie. Nie niečo za niečo. Proste dávanie.

Najcennejšie veci v živote človeka, ktoré dostávaš od Stvoriteľa, sú zadarmo: vzduch, svetlo slnka, svetlo vďačnosti, radosť, úsmev, šťastie, priateľstvo, dobrota,  súcit, milosrdenstvo, humor, smiech, pieseň na perách... Never ľuďom,  že optimizmus, zdravie, radosť, šťastie ...  sa dajú kúpiť.

 

            Nauč sa šíriť    „nákazu“ J pomociJ druhýmJ - šťastia, radosti, dobrej nálady a ľudia ťa budú mať radi a hojnosť ťa neobíde.

 

Stojíš dnes na úpätí vrchu, na ktorom je zámok šťastia, hojnosti, spokojnosti. Cesta nahor je veľmi strmá a plná zákrut, výmoľov a jám. Je strážená príšerami. Jednou z príšer, cez ktorú sa potrebuješ prebiť je drak – lenivosť. Ďalšou potvorou, ktorá ti chce zabrániť dostať sa hore je slabá sebadôvera. Povedz si „Ja  chcem ...“ a lenivosť od teba utečie. Povedz si–„ Ja som silný...“ – a pomodli sa o túto silu, a dar odvahy príde...  To je sila práce s ideálom, o ktorej vedia všetci úspešní ľudia...


Na strmý kopec so zámkom šťastia, spokojnosti a hojnosti je možné vyviesť sa na landroveri so 4 samostatne poháňanými kolesami. Nemusíš ísť peši. Tieto kolesá nesú vlastnosti  P, M, L a T.  Možno ešte nevieš, aké sú tieto „kolesá“ - pravidlá  – koeficienty „množenia úspechu“.

Tu sú:

                                  

Koleso P     ako Práca –      500x                                      

 

Koleso M ako Múdrosť -   1 000x                          IQ                                                      EQ

 

Koleso L ako Láska  -       5 000x

 

Koleso T ako Tvorivosť – 10 000x

 

 

                                                 

                                                                                     SRDCE

 

Teraz sa pristavíme u Teba. Kedy si ty JEDNOTKA=1? Vtedy, pokiaľ „máš“ dobre vyvinutý  trojuholník IQ + EQ + SRDCE, môžeš sa považovať za jednotku. Práca na vyrovnaní „strán“ trojuholníka je celoživotná práca, ale pokiaľ sa začne včas v mladosti, ide to oveľa ľahšie.

 IQ má hodnotu  0,2, EQ má hodnotu  0,3, SRDCE má hodnotu 0,5 - spolu je to práve tá jednotka.

 

 IQ + EQ + SRDCE = 0,2 + 0,3 + 0,5 = 1

 

Vysvetlime si, že IQ – Inteligenčný kvocient zahŕňa vedomosti, schopnosť logicky uvažovať, mať dobrú pamäť, pružné a prepojené poznatky, vedecké, počítačové a jazykové znalosti...

EQ – Emocionálna inteligencia – sú priateľstvo a tolerancia, skromnosť, trpezlivosť, empatia, vytrvalosť, optimizmus, zmierlivosť, umenie komunikovať na všetkých úrovniach, umenie ovládať sa, umenie viesť a rozhodovať, humor, a ďalšie... napríklad aj umelecká práca, spev, hudba, maľovanie...

SRDCE – Mať srdce je trochu dar, trochu genetika, ale dá sa aj naučiť. Uváž, či máš odvahu, autoriua, čestnosť, pravdivosť, otvorenosť a úprimnosť, túžbu po zaslúženom úspechu, eleganciu a vznešenosť vystupovania, schopnosť zapáliť sa a nadchýnať druhých, zásadovosť, morálku a čistotu vo vzťahoch... Nie je to ľahké, ale s dobrým tréningom v ideáli nič nie je nemožné... J

 

Veľa ľudí má skvelú hlavu, ale keďže sa nenaučili EQ – emocionálnej inteligencii a nezvládli vlastnosti SRDCA, v živote toho veľa nedokázali. A keď dokázali, tak len s veľkými ťažkosťami a krátkodobo. Ich úspech možno síce nazvať úspechom, ale pre spoločnosť je to katastrofa. Veď ako môžeme nazvať „úspešného“ manažéra, ktorý je nešťastný, skorumpovaný, má frajerky, kamarátov len kvôli peniazom a moci, klame, podvádza a je osamelý a sústavne nespokojný?- „Žerie sa“  - pretože čím viac má, tým viac chce mať?

 

Ako použiť „landrover“ na horskú jazdu k“ zámku  úspechu, šťastia a hojnosti“? Čo vyjadrujú tie  kolesá? Ako rozumieť  koeficientom množenia, alebo čo vyjadruje  tzv. rovnica  úspechu?

 

                    P   +   M   +   L   +   T   = 1 000 000

 

1. koleso: Kto vie, alebo sa chce naučiť pracovať P (poctivo, pravidelne, usilovne...) v našich podmienkach na Slovensku môže počítať s platom cca 500 € mesačne.

1.a2.koleso: Kto pracuje múdro, vzdelane, profesionálne P+M (má maturitu, štátnice, remeslo, ovláda rôzne technické, obchodné, právnické finty) môže počítať s platom cca od 500 do 1500 €.

1.,2.a3.koleso: Kto pracuje múdro, vzdelane, s nadhľadom, ale predovšetkým s láskou P+M+L, zaujatosťou, pre radosť z tejto práce a spolupráce s tímom a s klientmi, môže počítať s platom od 1500 do 6500 €. (Títo ľudia zväčša pracujú na úrovni vedení firiem, obcí, miest, podnikov, bánk...). Prácou na sebe sú otvorení novým ponukám v nových pozíciách, pretože priateľstvo = empatia   otvára všetky dvere.

1.,2.,3.a4.koleso: Keď vieš pracovať múdro, inteligentne, s láskou, úctou a empatiou, ale navyše si aj Tvorivý a vieš pracovať s inTuíciou, s novými nápadmi (P+M+L+T), vieš vyhľadávať a používať  informácie v správny čas, na správnom mieste a opieraš sa o Tvorivých ľudí, ktorých si vážiš a máš radosť z ich rasTu,  môžeš získať plat od 16 500 € vyššie. Na tejto úrovni fungujú top manažéri úspešných, stredných, veľkých firiem, bánk, poslanci, ministri, prezidenti, európski poslanci, alebo aj budúci mladí podnikatelia, mladí perspektívni manažéri firiem s dobrými nápadmi, ktorí chcú a vedia pracovať, sú vzdelaní, ústretoví a tvoriví...

 

Volantom, radiacou pákou, motorom  aj brzdami  v tomto „landroveri šťastia“ je SRDCE, a smerovkami sú RADOSŤ  a HUMOR. Smerovky ti vždy ukážu, že si v správnom smere – máš radosť v srdci a vieš ju šíriť okolo seba. Keď ti chýba radosť,  šťastie a úsmev, zastav sa a pozri, čo robíš zle...

Nie všetci chcú v živote peniaze. Mnohí ľudia chcú šťastnú a spokojnú rodinu, iní dobrých priateľov, alebo možnosť cestovať a poznávať... Alebo aj všetko spolu. Očakávaj veľa, dostaneš veľa...

Všetci ľudia chcú byť šťastní a hlavne mladí ľudia chcú byť aj úspešní. Rovnica „šťastia a úspechu“ je univerzálna  a samozrejme platí všade a pre všetkých. Keď ti nevyhovujú peniaze, nahraď sumu v Eurách spokojnosťou, radosťou, gólmi, smajlíkmi, slniečkami, ružičkami, lízankami, úprimnými priateľmi...

@

Tento svet ešte nie je zďaleka ideálny. Dobro sa ešte stále pokladá za naivitu. Preto je tak málo šťastia a hojnosti medzi ľuďmi. Preto si sem prišiel, aby si sa naučil byť šťastný a bohatý, ty prostredníctvom pomoci druhým, svojim rodičom, svojim spoluobčanom. Aby si  objavil a  naučil sa pieseň svojho srdca, aby si hľadal a naučil sa vymaľovať dobrý, ba krásny obraz svojho života, z ktorého budeš mať radosť ty, tvoji rodičia a tvoje okolie. Aby si navrhol, vybudoval, postavil (obrazne)  svoju motorku / auto / lietadlo – svoj životný štýl, ktorým oslovíš svojich priateľov, svoje priateľky, okolie, spoločnosť  a pomôže ti dosiahnuť všetky tvoje sny, ideál  a nádeje. Na začiatok využi ponúknutý „landrover“, určite si vypracuješ pre svoje účely svoju „metalízu“ a vybavenie.

@

            V živote neočakávaj zmeny okamžite. Rýchle zisky a „víťazstvá“ sú podozrivé. Zväčša za nimi tkvie nejaký omyl, alebo zrada... Vytýč si svoj ideál a tvoj sen bude pracovať s tebou a nejaký čas to potrvá. Čím viac budeš pomáhať druhým, a s radosťou, tým viac schodov  na svojej pyramíde urobíš bližšie k svojmu cieľu, tým bližšie prídeš ku svojmu zámku hojnosti.

Večer po činnosti -  pomoci si stručne zapíš to, čo si urobil, zažil. Alebo si zapíš  svoje nápady, podnety, ktoré ti neskôr môžu byť výbornou pomocou. Nezabudni občas napísať svoj názor na nástenku, na web stránku – aj so svojimi radami a tipmi, ktoré pomôžu ostatným. Čím viac budeš pomáhať, tým viac sily, skúseností a aj vďaky od druhých dostaneš. Nemusia ti to povedať, ale vedz, že to najlepšie vysvedčenie, pochvalu, diplom – píšeš do svojho srdca a do svojej tváre a do úsmevu druhých ľudí. Tento kredit ti nikto nikdy nezoberie, ten pocit radosti, spokojnosti a zmysluplného šťastia.

@

 

            V závere listu Ti pridávam stručnú  tibetskú „autobiografiu v 5 kapitolách“. Želám Ti, aby si  čo najčastejšie žil na úrovni 4. a 5.kapitoly:

 

1.kapitola: Idem po ulici. V chodníku je hlboká diera – padnem do nej. Som stratený. Som bez nádeje. Nie je to moja vina!!!! Trvá večnosť nájsť cestu von.

2.kapitola: Idem tou istou ulicou. V chodníku je hlboká diera. Predstieram, že ju nevidím. Znovu do nej spadnem. Nemôže veriť, že je to to isté miesto. Ale nie je to moja vina!! Ešte to trvá dlho nájsť cestu von.

3.kapitola: Idem tou istou ulicou. V chodníku je hlboká diera. Vidím ju. Napriek tomu do nej spadnem – je to zvyk. Oči mám otvorené, vidím, kde som. Je to moja vina... J Hneď som z nej vonku.

4.kapitola: Idem tou istou ulicou. V chodníku je hlboká diera. Obídem ju J.

5.kapito.a: Idem inou ulicou. J

@

 

            Dnešní mladí ľudia sú predovšetkým mladí.  Dúfajme, že ešte stále v nich driemu ideály zmeny a premeny k dobru. Pokiaľ sa zmeny udejú vo vnútri, môžu sa častokrát meniť aj vonkajšie veci. Naopak to funguje málokedy, pretože ľudia sa dobru a optimizmu učia len málokedy, zväčša ani nemajú odkiaľ. Všakže?

            Niektoré názory v tomto článku môžu provokovať človeka ku otázke? Že by tu bol až taký nepomer? Je len táto jediná cesta? Že by vedomosti mali pre život takú malú dôležitosť (20% nie je pre úspech v živote veľa). Že by emocionálna inteligencia bola dôležitejšia, ako IQ? Načo študovať, prečo sa dlhé desaťročia učiť a trápiť?... Nové vedecké poznatky, hlavne štatistické údaje, ale aj praktický život , to potvrdzujú. Ako manažér máš úspech nielen keď si odborne na výške, ale hlavne, keď si ťa ľudia vážia a chcú ťa počúvať, pretože si „ľudský“, počúvaš ich impulzy, nápady. A naopak. Aj tá najvyššia odbornosť s direktívnym riadením, bez ľudského prístupu, si nemusí získať žiadnu oporu, a organizácia pomaly upadá a likviduje seba samu.

            V žiadnej praktickej príručke riadenia podnikov a personalistike sa nedočítate o vlastnosti, ktorá sa v tomto článku označuje SRDCE. Zväčša sa o tejto vlastnosti hovorí, že dakto má „osobnosť, charizmu, autoritu...“ Za tisícročia vývoja ľudstva sa však pojem SRDCE osvedčil a aj starý, aj mladý človek tomuto pojmu lepšie rozumie, ako keby som použil odborný výraz – človek, ktorý má charizmu, charizmatický človek – pretože tento pojem nehovorí vôbec nič... Obecne tento pojem zahŕňa Emocionálna inteligencia, ale podľa môjho názoru sú vlastnosti SRDCA také špecifické, že som ich vyčlenil do samostatného pojmu blízkemu aj laickej verejnosti.

            Samozrejme sú tu aj ďalšie inteligencie – priestorová, hudobná, matematická, intrapersonálna... ktoré napríklad waldorfská pedagogika cielene rozvíja, ale myslím si, že predkladaný projekt dobrovoľníctva aspoň čiastočne zaplní „dieru“ negativizmu, fanatizmu, deštruktivizmu, plytkosti citov (s následkom rozpadávajúcich rodín) a pomôže „vyburcovať“ mladých ľudí z letargie ničnerobenia pred televízormi a počítačmi a pohárikmi.

           

 

V Michalovciach 25.7.2011