Občianske združenie SOPHIA – ROSA, skrátene SiROSA, vznikla z  Nadácie JOGA-ROSA so sídlom v Michalovciach, Masarykova 8, ktorá bola registrovaná na Ministerstve vnútra SR v r.1995. Preregistrácia na Občianske združenie bola ku dňu 12.12.2002.

     Účel nadácie je vzdelávanie a praktická činnosť v oblasti zdravého životného štýlu, životného prostredia, informatiky, ekologickej energetiky, v oblasti racionálnej životosprávy, ekologického myslenia a činorodého spoločenského života.

     Činnosť nadácie je smerovaná predovšetkým na osvetu detí a mládeže, ale obracia sa taktiež na dospelých – zdravých i handicapovaných.

     Od svojej preregistrácie v r. 2002 členovia OZ a dobrovoľníci vykonávajú svoju činnosť na svoje náklady bez nároku na odmenu a mzdu. Pritom sme zorganizovali  vystúpenia, besedy, workshopy pre stovky dospelých záujemcov, pre cca 4360 žiakov ZŠ a študentov SŠ, SOŠ, vystúpenia v televízii NAŠA Košice, v televízii MISTRÁL Michalovce, i v rozhlase – rádio KIKS, rádio REGINA. Prezentujeme zdravý životný štýl aj v miestnej tlači a cestou propagačných materiálov na Internete. 

 

 

     Život našej spoločnosti, obzvlášť na východnej časti našej krásnej Slovenskej republiky, je poznačený štyridsaťročnou dobou temna - uniformného ideovo zafarbeného vzdelávania, jednostrannej demagógie, izolácie náboženskej, sociálnej, filozofickej, ale aj turisticky - obchodnej. Školský systém namiesto produkovania samostatných, zodpovedných a tvorivých ľudí naďalej dáva spoločnosti na prax nepripravených mladých ľudí zväčša odsúdených na nezamestnanosť. Talentovaní ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia.

     Dedičstvo zdanlivého dostatku, keď sa vybudovali podmienky pre relatívne fungujúce zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo i priemysel viedli ku humánne sociálnej katastrofe - vymazaniu etiky, svedomia, zdravej súťaživosti a spravodlivosti. Tolerovanými vlastnosťami sa stali lož, krádež, podvod, korupcia a maskovanie nedostatkov účelovými heslami.

     Potrvá niekoľko desaťročí, keď nie storočí, kým sa tieto škody na duši národa zahoja. Činnosť nášho OZ má napomôcť aspoň drobným dielom ku zlepšeniu zdravého životného štýlu hlavne detí a mládeže, ku zlepšeniu ekologického povedomia a ku zlepšeniu schopnosti hospodárskej regenerácie regiónu.

     V oblasti zdravého životného štýlu naše OZ cestou prednášok, workshopov a cvičení pre žiakov, študentov, i dospelých ukazuje, ako je možné predchádzať alergiám a astme, predchádzať problémom chrbtice, poruchám pohybového aparátu.

     Nie na poslednom mieste je aj otázka, ako je možné svojpomocne udržať zdravie a nájsť životný zmysel u mladej generácie. OZ SiROSA pracuje nielen s poznatkami moderných informačných technológií, ale učí mladých rozvíjať svoje nápady v oblasti prípravy projektov, regionálneho rozvoja, ekológie, či spoločensky užitočných nápadov, produktov a podujatí vychádzajúcich zo zahraničných poznatkov, ale aj na základe našich tradícií a špecifík pomáhať sociálne slabším skupinám.

     Chorobnosť ľudí sa zmnohonásobila, vonkajšie spoločenské zmeny sa však nepremietli do vnútorných postojov, a mládež vyrastá bez ambícií sebauplatnenia a sebapresadenia. Spoločnosť tradične riadená direktívne len ťažko nachádza základné životné mechanizmy hospodárskeho vzostupu. Naše OZ podnecuje ku vedeckému bádaniu v rámci prepojenia vedy s umením a náboženstvom, k vyššej informovanosti, medzinárodnej kooperácii, ale zameriavame sa aj na protidrogové aktivity, podporu sociálne slabých skupín, podporu prirodzeného sociálneho riadenia samosprávami. Zastávame názor, že samostatní, etickí a múdri ľudia vedia riadiť svoje zdravie a svoj život, a že len vtedy si môžu regióny pomôcť, pokiaľ si zdroje a s tým súvisiace práva a povinnosti ľudia osvoja v oblasti vzniku pálčivých problémov nezamestnanosti, školstva, zdravotníctva...