Návrh stupňov koeficientov inteligencií

 

Niekoľko slov o autorovi článku. Ing. Ľubor Žák, CSc. je absolvent HF VŠT (1976) v Košiciach, 2 roky  pôsobil ako výskumný pracovník PS, a.s. Považská Bystrica (1976-1978),  je kandidát vied v oblasti informatiky, simulácie a riadenia technologických procesov ÚVT VŠT Košice (1983), absolvent DPŠ  IP TU Košice (2000) . Učiteľská prax – 2 roky v zahraničí na SLŠ v Líbyi (1978 - 1980), 3 roky profesor SPŠE Michalovce (1997 – 2000), 4 roky vychovávateľská  prax s rómskou mládežou  a protidrogové poradenstvo v CVČ Michalovce (2000 – 2004), 7 rokov učiteľ AJ, informatiky a koordinátor drogovej prevencie ZŠ (od 2004). 5 rokov podnikateľská a poradenská prax OPORES-VIFA, s.r.o. Michalovce (1992 – 1997) v oblasti materiálových a energetických úspor separovaného zberu odpadov – tvorca, manažér,  koordinátor, realizátor  federálneho projektu  - výskumných, projekčných, konštrukčných a výrobných závodov Českej a Slovenskej republiky, 11 ročná prax projektanta v oblasti informatiky, ekonómie a energetiky CHEMPIK – CHEMPRO, a.s. Michalovce (1983 – 1994), 23 rokov tréner kresťanskej jogy, propagátor  zdravého životného štýlu a protidrogový poradca (od 1988) – semináre a workshopy v Košiciach, Michalovciach, Strážskom, Vranove nad Topľou, Humennom, predseda  Nadácie JÓGA-ROSA preregistrovanej na občianske združenie  SOPHIA-ROSA, skrátene SiROSA v Michalovciach (od r.1992).

 

 

V článku je uvedený názov teórie: Teória kvantifikácie schopností stať sa úspešným TQCbeS (Theory of Quantification of  Capabilities to be Successful). Článok nadväzuje na prácu (1), v ktorej boli formulované matematické vzorce úspešnosti vo vzťahu na fyzické, psychické a sociálne zdravie, silu vôle, materiálne problémy, intuíciu a rôzne vyvinuté inteligencie. V predkladanom článku sú pre jednotlivé kvocienty rovníc vyjadrené stupnice, ktoré umožnia vypočítať rovnice SQ a porovnať jednotlivých jedincov, poprípade urobiť si osobný výpočet.

 

Teória kvantifikácie možností a schopností stať sa úspešným TQCbeS (Theory of Quantification of  Capabilities to be Successful) zavádza nový pohľad na schopnosti človeka z hľadiska jeho vnútornej pripravenosti na rôzne životné výzvy. Rovnica úspechu je vzťah medzi zdravím, rôznymi inteligenciami, vôľou a problémami s viazanosťou na materiálne starosti. Je to zjednodušené vyjadrenie zložitých ľudských zákonitostí, a preto netreba preceňovať kvantifikáciu týchto závislostí.

Stručne si zopakujeme niektoré dôležité ukazovatele z pôvodného článku (1). Sila IQ je pre použitie v nasledovných vzťahoch zavedená od 0 do 0,5 (10-50%), a je vždy kladná. Sila EQ  môže byť kladná aj záporná (napr. radosť, optimizmus proti strachu, obavám, agresivite...) a je v absolútnej hodnote od 0 do 0,5 (-50 až +50%). Sila vôle WQ (Will Quotient) môže byť kladná aj záporná (odstupňovaná kladná ústretová, empatická vôľa, alebo negatívna brzdiaca, agresívna až ničivá vôľa) a môže mať hodnoty od -1 do +1 (-100 až + 100%). Jalová egoistická vôľa, človek, ktorý nepočúva okolie, miluje moc a chce sa presadzovať všetkými prostriedkami, bez spolupráce s okolím (napríklad typ Stalina, Pol Pota, alebo iného despotu) môže mať napríklad -0,9 (- 90%), obyčajná zlovoľná závisť, ktorá neškodí navonok, len „brzdí“ WQ = - 0,1 (-10%). Naopak vôľa k užitočnosti, vôľa nesebecká, opierajúca sa o charizmu, empatiu, priateľstvo, pomoc druhým, až seba obetu, môže mať podľa intenzity plusové hodnoty od  +0,5 do +1 (+50% až +100%). 

 

Koeficient zdravia HQ ( Health Quotient) môže mať kladné, aj záporné hodnoty. V nasledovnom sú uvažované maximálne hodnoty:

 

zdravie fyzické (Physical Health) FH = 0,3  (30%)

zdravie psychické (Psychological Health) PH = 0,4   (40%)

zdravie sociálne (Social  Health) SH = 0,3     (30%)

 

spolu:

 

 HQ = FH + PH + SH= + 0,3 + 0,4 + 0,3 = 1      (+100%)                 /1/

 

Celkovú rovnicu koeficientu úspechu SQ môžeme rozdeliť do dvoch základných kvalít. Q1 vyjadruje základné životné kvality (zvládnutie jazyka, priestorová orientácia, schopnosť pohybu, vzťah ku prírode, schopnosť komunikácie s okolím), ktoré je podmienená priamo napodobňovaním okolia a bezprostredným životným štýlom. Q2 sú  kvality vyššieho rádu (muzikálne nadanie, logika a matematika, introspekcia, otvorenosť na duchovné podnety, otvorenosť na rovnováhu).

U koeficientu Q2 sa jednotlivé inteligencie potrebujú rozvíjať dlhšiu dobu a sú tu dôležité určité talentové predpoklady, alebo zvýšené úsilie. Koeficient pre rovnováhu môže vstupovať aj do  rovnice /2/ do výpočtu koeficientu Q1. Sila jednotlivých koeficientov je od 0 do 1(0 do 100%). Niektoré koeficienty, hlavne vo vyšších kvalitách sa prelínajú – takým je napríklad LIQ u spisovateľov a básnikov, XQ napríklad u krasokorčuliarov, športovcov, alebo EXQ u politikov, či top- manažérov a môžu sa premietať do rovnice Q2. Podobné je to aj s niektorými koeficientmi v rovnici /3/, pretože schopnosť sebauvedomovania INQ, alebo udržiavanie fyzickej rovnováhy EQQ patria ku základnej výbave väčšiny populácie. Vplyv týchto koeficientov sa môže uvažovať pri detailnejšom výpočte, ale výrazný efekt na výsledok koeficientu úspechu SQ všeobecne u populácie nemajú, z dôvodu vysokého koeficientu MQ.

 

            Q1 =  LIQ  + XQ + TKQ  +  NAQ + EXQ                                                  /2/

 

            Q2 =  MUQ+ LGQ +  INQ   + SPQ + EQQ                                                            /3/

 

 

                                                     1

SQ = HQ (Q1 + EQ + WQ) +   –––– . (UQ + Q2)                                        /4/

                                                   MQ

 

 

Pre UQ – koeficientu inšpirácie / intuície bol  zavedený koeficient 10. Je dobré upresniť súvislosti, pretože samotná prax ukazuje, že dobrý nápad je niekedy mnohotýždňová týmová práca (napríklad metódou brain-stormingu a podobných metód) a častokrát je táto práca bezútešne beznádejná. Pre odborníkov pracujúcich s tvorivosťou je známa skutočnosť, že skutočne užitočné, alebo až geniálne nápady prichádzajú v období uvoľnenia mozgových aktivít (bežná je tzv. beta frekvencia), keď mozog pracuje v tzv. alfa, alebo delta hladine. Vtedy bežný človek prechádza do spánku, alebo driemot.

Myslenie pri bežnej frekvencii beta vlnenia mozgu zväčša nie je schopné vytvoriť hodnotné, nové, netradičné, nadpriemerné podnety. Takže koeficient UQ = 10 sa týka jedincov, ktorý sú schopní vyladiť svoje mozgové frekvencie na úroveň alfa, alebo delta vĺn a sú schopní ich zachytiť a aktívne spracovať. Schopnosť uvoľniť mozog pri bdelom vedomí sa dá trénovať meditáciou, ale dosahuje - pestuje sa taktiež tvorivou, umeleckou činnosťou, pobytom v prírode... Pokiaľ toho nie je jedinec schopný, koeficient intuície je rovný jedna, UQ = 1.

Hodnoty jednotlivých inteligencií sú navrhované:  lingvistická inteligencia LIQ=0 až 1, logicko- matematická inteligencia LGQ=0 až 1, priestorová inteligencia XQ=0 až 1, telesno-kinestetická - pohybová inteligencia TKQ=0 až 1, hudobná inteligencia MUQ=0 až 1, intrapersonálna INQ=0 až 1, interpersonálna inteligencia EXQ=0 až 1, prírodnú inteligenciu NAQ=0 až 1 a existenciálna (duchovná) inteligencia SPQ=0 až 1,  inteligencia pre rovnováhu EQQ=0 až 1.

Jednotlivé koeficienty sa odporúča používať podľa individuálnej potreby presnosti na desatiny, stotiny, napríklad koeficient sily vôle WQ=0,14 ako slabá pasívna vôľa s náznakmi príležitostnej pomoci. V rámci vývoja človeka, jeho starnutia, rôznych stavov únavy, alebo nadšenia, alebo aj pod vplyvom vonkajších impulzov (filmy, hudba, knihy, životné udalosti, strava, spánok...) sa jednotlivé druhy koeficientov menia, alebo kolíšu, preto zbytočne vysoká presnosť (napr. na tisíciny) zväčša nemá opodstatnenie.

 

Návrh stupňov Fyzického zdravia FH:

FH =  0,1 podpriemerné fyzické zdravie, oslabenie niektorého dôležitého orgánu, slabá imunita, čiastočná, alebo zvýšená závislosť na pomoci,

FH =  0,2 priemerné fyzické zdravie, príležitostné choroby,

FH =  0,3 vynikajúce fyzické zdravie, žiadne choroby, nanajvýš úrazy, nehody, operácie, ktoré neovplyvňujú smerovanie.

 

Návrh stupňov Psychického (duševne - duchovného) zdravia PH:

PH =  0,1 podpriemerné psychické zdravie, zvýšená citlivosť na vonkajšie podnety a záťaž, nervozita, napätie, podráždenosť, nesústredenosť,  slabá prispôsobivosť na vonkajšie požiadavky, výkyvy nálady, agresia, alebo depresia, ťažšie znášajú spoločnosť,

PH =  0,2 priemerné psychické zdravie, príležitostný nepokoj, ale zvládaný, reaguje vyrovnane aj pri zvýšených psychických záťažiach,

PH =  0,3 výborné psychické zdravie, vnútorná spokojnosť, pre svoju vnútornú pevnosť je oporou svojim blízkym a známym, plánujú svoj život,

PH =  0,4 vynikajúce psychické zdravie, vnútorná radosť, vnútorná rovnováha s vonkajškom, vysoký stupeň empatie, schopnosť s nadhľadom utišovať konfliktných ľudí a krízové situácie, plánujú a organizujú nielen svoj život, ale pomáhajú aj druhým.

PH =  - 0,1 slabo negatívne duševné zdravie, o vnútorných pocitoch rozhodujú zmysly, pôžitky zmyslov sú mimoriadne dominantné, city ostatných sú zväčša ignorované, konzumná orientácia ovláda citový svet pohodlnosťou a zotrvačnosťou, nevďačnosť, koristníctvo na úrovni zmyslov,

PH =  - 0,2 stredne negatívne duševné zdravie, negatívne predstavy o sebe i druhých vedú ku melanchólii a depresiám, ku sklonu izolovať sa, k sebaľútosti,

PH =  - 0,3 silne negatívne duševné zdravie, negatívne city sa transformujú mysľou, vedú alebo ku seba ubližovaniu, výčitkám, hnevu na seba samého, častokrát sa skrýva za chladnokrvnosť

PH =  - 0,4 veľmi silne negatívne duševné zdravie – silný pocit nadradenosti, jedinečnosti, ublíženia, vylúčenia z / do určitej skupiny ľudí, s útočnými prvkami proti odlišnosti, hnevu, násilia...

 

Návrh stupňov Sociálneho zdravia SH:

Možnosť použitia pri škále hodnotenia s presnosťou na stotiny - napríklad 0,17 alebo 0,23.

SH =  0,1 podpriemerné sociálne zdravie, závislosť od okolia, život osamelo alebo v izolovanej komunite so svojimi „pravidlami“ života odlišnými od majoritnej spoločnosti bez prispôsobivosti, spoločenské bariéry zvnútra – vylučovanie sa,

SH =  0,2 priemerné sociálne zdravie, schopnosť adaptácie, dlhšie alebo kratšie prispôsobovanie sa novým situáciám, obmedzenosť prijímania nových známostí, nových podnetov, nového prostredia,

SH =  0,3 vynikajúce sociálne zdravie, zmysel pre integritu vlastnú i spoločenskú, schopnosť rozpúšťať spoločenské bariéry, radosť z dávania a zdieľania, radosť zo spoločnosti, otvorenosť na známosti, na podnety, na nové prostredie, vytváranie nových sociálnych situácií.

SH =  - 0,1 slabo negatívne sociálne zdravie – kritériom sociálneho správania je majetok, oblečenie, „značky“, na základe ktorých jedinec posudzuje, s kým sa priateliť, koho odsúdiť,

SH =  - 0,2 stredne silné negatívne sociálne zdravie – kritériom sociálneho správania sú egoistické túžby a predstavy, alebo sily, ktorým sa okolie má prispôsobovať. Podľa toho sú ostatní „priatelia“ alebo „nepriatelia“. Navonok sa správa priateľsky, ale tzv. nepriateľom ubližuje nepriamo.

SH =  - 0,3 veľmi silné negatívne sociálne zdravie. Kritériom sociálneho správania sú egoistické, fanatické ciele, ktoré presadzuje, nech to stojí, čo stojí. Okolie sa musí prispôsobiť, inak „platí“.

 

 

Návrh stupňov Emocionálnej inteligencie EQ:

EQ = - 0,5 lož, agresivita, zbabelosť, samopašnosť, požívačnosť na doraz,

EQ = - 0,4 závisť, pýcha, netolerancia, bezohľadnosť voči iným pre svoje ciele,

EQ = - 0,3 chamtivosť, chtivosť za všetkým, čo má nejakú cenu, lenivosť a pohodlnosť,

EQ = - 0,2 neustála nespokojnosť, nervozita, hundranie, nadávanie,

EQ = - 0,1 úzkosť, strach, obavy, prejavujúce sa niekedy navonok tvrdosťou, agresivitou, nevšímavosťou,

EQ = 0 emocionálna ľahostajnosť, neschopnosť cítenia,

EQ = 0,1 úctivosť a skromnosť, služba a pracovitosť,

EQ = 0,2 svornosť, pomoc druhým, empatia, priateľskosť,

EQ = 0,3 statočnosť, vytrvalosť, sebekázeň, odpúšťanie,

EQ = 0,4 láska k blížnemu, súlad a mier v srdci, žitie v pravde, milosrdenstvo a štedrosť,

EQ = 0,5 trpezlivosť, láska a neha ako životný štýl, oddanosť svojmu ideálu (bratstvo, rovnosť, sloboda)

 

Návrh stupňov Koeficientov sily vôle:

Sila vôle u človeka môže byť veľmi premenlivá a častokrát závisí od okolia, ako sa schopnosť ísť za svojim cieľom presadí. Taktiež sa mení od rôznych zámerov a túžob, ktoré sú vždy individuálne a menia sa s časom i s vekom človeka. Nasledovná  stupnica preto slúži len orientačne a má napomôcť sebahodnoteniu a schopnosti rásť vo svojich predsavzatiach:

WQ = - 0,1 slabá vôľa, človek podlieha vplyvom médií, okolia, podriaďuje sa požívačnosti,

WQ = - 0,2 priemerná negatívna vôľa prejavujúca sa v „obľúbených“ koníčkoch narušujúcich verejný život (rýchla jazda, hlučné správanie, drobné krádeže...), alebo život rodiny – citové vydieranie,

WQ = - 0,3 veľká negatívna vôľa prejavujúca sa v ničení svojho tela a sekundárne poškodzuje okolie (alkoholizmus, fajčenie, fetovanie...)

WQ = - 0,4 začiatočná negatívna vôľa šíriaca negativizmus v okolí (predaj drog, šírenie poplašných informácií, zámerné ohováranie a očierňovanie), šikanovanie, bossing,

WQ = - 0,5 priemerná negatívna vôľa ohrozujúca okolie (priekupníctvo, výroba drog, zámerné lúpeže, krádeže),

WQ = - 0,6 pestovaná negatívna vôľa ohrozujúca okolie, alebo jedincov (výpalníctvo, obchod s „bielym“ mäsom, vydieranie, vyhrážanie...),

WQ = - 0,7 negatívna vôľa jedinca / skupiny ľudí využívajúca finančné prostriedky na deformovanie života veľkých skupín občanov,

WQ = - 0,8 negatívna vôľa využívajúca politickú moc a hrozbu sily na neverejnej úrovni a ohrozuje spoločensky, politicky dôležitých jedincov,

WQ = - 0,9 egoistická vôľa pre presadzovanie skupinových záujmov proti prospechu spoločnosti, pre egoistické zámery tejto skupiny,

WQ = - 0,9 egoistická vôľa, bezcitná, krutá, ktorá tvrdo ide za svojim egoistickým (ideovým) cieľom, chápe sa moci všetkými, aj násilnými prostriedkami (fašizmus, nadradenosť národa, rasy...)

WQ = - 1 jednotlivec, člen sekty, skupiny, ktorej vôľovým zámerom je úmyselne, alebo aj neúmyselne, šíriť nepravdy, polopravdy, ktoré odvádzajú skupiny ľudí, národy od pravdy, od života v mieri, v láske, v demokracii,

WQ = 0,1 slabá pozitívna vôľa, chce pomáhať, ale nič nerobí, pretože... nájde si 100 výhovoriek,

WQ = 0,2 pozitívna vôľa, ktorá je v „dobrej skupine dobrých ľudí“ a čaká na príkazy, aby urobila niečo dobré,  vychováva svoje deti pre „dobro v dobrej skupine“,

WQ = 0,3 pozitívna vôľa, ktorá zväčša nechce ublížiť nikomu, občas pomôžu prebytočnými vecami a príležitostnou finančnou výpomocou,

WQ = 0,4 pozitívna vôľa, ktorá je vedená ku dobru v rodine, k svojim známym a odmietajú negativizmus v akejkoľvek podobe (neohovárajú, nenadávajú, odsudzujú korupciu...),

WQ = 0,5 pozitívna vôľa, ktorá sa pravidelne zúčastňuje dobročinnosti a žije životom mieru v srdci, a šíri pokoj a zmierlivosť,

WQ = 0,6 pozitívna vôľa osoby, skupiny, ktorá pracuje v charitatívnych organizáciách, ale robí to z prestížnych dôvodov,

WQ = 0,7 pozitívna vôľa osoby, skupiny,  ktorá organizuje pravidelné dobročinné podujatia, prednášky, stretnutia, šíri v okolí potrebu služby a dobroty – aj anonymne,

WQ = 0,8 pozitívna vôľa, ktorá sa zamestnáva v rôznych charitných inštitúciách, žije touto problematikou, alebo popri zamestnaní sa zúčastňuje dobrovoľníckej práci, službe,

WQ = 0,9 pozitívna vôľa, ktorá otvára nové cesty pomoci, vyhľadáva a organizuje túto pomoc,

WQ = 1 pozitívna vôľa, ktorá sa prejavuje neustálou, nezištnou službou druhým, obetuje tejto službe v milosrdenstve všetko, čo má, ohrozujúc svoj život a učí druhých ľudí podobnej službe.

 

Návrh stupňov pre  Lingvistickú inteligenciu LIQ:

LIQ  = 0,1 jazyk používaný na základnom existenčnom minime,

LIQ = 0,2 plynulé rozprávanie materinským jazykom, miestnym nárečím,

LIQ = 0,3 znalosť spisovného jazyka slovom a písmom,

LIQ = 0,4 dobré zvládnutie jedného jazyka

LIQ = 0,5 výborné zvládnutie jedného jazyka /maturita,

LIQ =0,6 spisovateľská, básnická, dramatická, novinárska zručnosť,

LIQ = 0,7 znalosť dvoch jazykov,

LIQ = 0,8 aktívna znalosť dvoch jazykov slovom a písmom,

LIQ = 0,9 ako u predošlého pre 3 a viac jazykov, alebo aj jeden orientálny jazyk,

LIQ = 1 talent na jazyky – výslovnosťou, písmom, gramatikou zvládne jazyk ako európsky, tak aj orientálny jazyk, alebo šifrované jazyky, alebo staré jazyky.

 

 

Návrh stupňov Priestorovej inteligencie XQ:

XQ = 0,1 veľmi ťažkopádna priestorová orientácia v ohraničenom priestore,

XQ = 0,2 primeraná priestorová orientácia v známom priestore, jednoduchá kresba, dvojrozmerná a farebná orientácia,

XQ = 0,3 priemerná priestorová orientácia v obvyklom, aj cudzom priestore, priemerne zrozumiteľná kresba, dobrá trojrozmerná orientácia , dobré farebné rozlišovanie,

XQ = 0,4 schopnosť orientovať sa v novom, neobyčajnom, cudzom priestore, schopnosť riešiť geometrické a konštrukčné úlohy,

XQ = 0,5 schopnosť orientovať sa pri vedení vozidla a reagovať na zmenené podmienky,

XQ = 0,6 schopnosť orientovať sa v priestorovo sťažených – dynamických podmienkach, schopnosť orientovať sa vo videofilmoch, prezentáciách, schopnosť vyššieho farebného videnia,

XQ = 0,7 schopnosť orientovať sa pri sťažených podmienkach v cudzom prostredí, 3D počítačové hry,

XQ = 0,8 schopnosť orientovať sa v sťažených podmienkach v novom prostredí a vykonávať jednoduchú činnosť, schopnosť robiť 2D modely / náčrty / maľby,

XQ = 0,9 ako u predošlého ale vykonávať jednu zložitú činnosť, schopnosť robiť priestorové modely / konštrukcie / maľby ,

XQ = 1 ako u predošlého, ale vykonávať viac jednoduchých aj zložitejších činností súbežne.

 

 

Návrh stupňov Pohybovej – telesno – kinestetickej inteligencie TKQ:

TKQ = 0,1 veľmi ťažkopádny pohyb (plazením, štvornožky, opieraním sa), ťažkopádne uchopovanie a neohrabaná manipulácia, náznaková jednoduchá mimika a gestikulácia,

TKQ = 0,2 pohyb pri bežnej (podpriemernej) kondícii, celkom dobrá koordinácia, primeraná manipulácia,

TKQ = 0,3 priemerné pohybové dispozície statického charakteru (domáce práce, varenie...), bežné občianske povinnosti, spojené s dobrou koordináciou a dobrou manipuláciou, dobrou gestikuláciou

TKQ = 0,4 dobré pohybové dispozície pri mierne sťažených podmienkach, s výbornou koordináciou a presnou manipuláciou,  (stolár, tesár, murár)

TKQ = 0,5 veľmi dobré pohybové dispozície bez obmedzení, (krajčír, obrábanie)

TKQ = 0,6 veľmi dobré dynamické pohybové dispozície v známom prostredí,

TKQ = 0,7 výborné dynamické pohybové dispozície v cudzom prostredí, (lyžovanie, futbal)

TKQ = 0,8 výborné statické aj dynamické pohybové dispozície v neznámom prostredí na zemi, na parkete, (balet, tanec...),

TKQ = 0,9 vynikajúce statické aj dynamické pohybové dispozície trojrozmerne (akrobati, kaskadéri zväčša na zemi),

TKQ = 1 vynikajúce statické aj dynamické pohybové dispozície trojrozmerne a v čase (akrobati, kaskadéri „vo vzduchu“)

 

Návrh stupňov Prírodnej inteligencie NAQ:

NAQ = 0,1 orientačné rozlišovanie rastlín, stromov, zvierat, hmyzu,

NAQ = 0,2 užívateľské rozlišovanie kultúrnych plodín a domácich zvierat, základné rozlišovanie fyzikálnych javov,

NAQ = 0,3 priemerná orientácia sa v stromoch, bylinách, zvieratách a hmyze, vnímanie fyzikálnych dispozícií (gravitácia, šmykľavosť, strmosť) s primeranými reakciami

NAQ = 0,4 ako predtým, ale dobré znalosti živej prírody a jej potrieb (jedlo, pitie, prostredie) a neživej prírody (minerály, rudy)

NAQ = 0,5 veľmi dobré všeobecné znalosti prírody, ktoré sú občas používané v praxi, vnímanie vzájomných súvislostí, vnímanie niektorých fyzikálnych, a chemických súvislostí – kyslé dažde, ozónová vrstva, zbieranie húb a lesných plodov...

NAQ = 0,6 veľmi dobré znalosti prírody z hľadiska regionálnych poznatkov, prepojenia  s ochranou prostredia,

NAQ = 0,7 výborné znalosti  spojené so starostlivosťou o vybrané ohrozené druhy, chápanie súvislostí, priemyselných a meteorologických podmienok,

NAQ = 0,8 ako predošlé, výborné znalosti spojené s  domácou účasťou o riešenie ohrozenia,

NAQ = 0,9 vynikajúce znalosti so zahraničnou účasťou o riešenie ohrozenia

NAQ = 1 vynikajúce poznatky včítane klimatických súvislostí a detailných ekologických súvislostí spojené s organizovaním činností na riešenie problémov

 

Návrh stupňov Interpersonálnej inteligencie EXQ:

EXQ = 0  problémy s hovorením, utekanie pred druhými ľuďmi, odmietanie komunikácie,

EXQ = 0,1 nesmelá komunikácia, seba podceňovanie, veľké komunikačné bariéry,

EXQ = 0,2 podpriemerná komunikácia, seba preceňovanie, nepočúva, čo mu druhí hovoria a preto komunikácia viazne,

EXQ = 0,3 priemerná komunikácia, schopnosť komunikovať o bežných veciach, porovnávanie, neúprimnosť a vedľajšie osobné zámery,

EXQ = 0,4 priemerná komunikácia, možnosť komunikácie o bežných veciach, otvorenosť a priamosť

EXQ = 0,5 dobrá komunikácia, schopnosť spolupráce na základe odmeny,

EXQ = 0,6 veľmi dobrá komunikácia, schopnosť spolupráce, schopnosť riešiť problémy štandardnými postupmi na základe odmeny,

EXQ = 0,7 výborná komunikácia, spolupráca na základe spoločných záujmov bez ohľadu na odmenu, schopnosť riešiť situácie štandardnými i novými postupmi, 

EXQ = 0,8 výborná komunikácia, schopnosť asertivity a spolupráce, schopnosť učiť sa, schopnosť odhadnúť povahu a reakcie známych ľudí, riešiť konflikty, organizovať,

EXQ = 0,9 výborná komunikácia nielen so známymi, ale aj s „nepriateľmi“, schopnosť odhadnúť povahu cudzích ľudí, odhadnúť situáciu, schopnosť starať sa o rodinných príslušníkov,

EXQ = 1 skvelý komunikačný talent, schopnosť empatie, pomoci známym aj cudzím ľuďom, schopnosť vnímať príznaky a symboly, schopnosť organizovať a riadiť druhých, vedieť starať sa o druhých a vytvárať optimálne podmienky pre rast

 

Návrh stupňov Hudobnej inteligencie MUQ

MUQ = 0 bez hudobného sluchu, žiadny záujem o hudbu, odpor ku hudbe,

MUQ = 0,1 bez hudobného sluchu, záujem o „svoju“ hudbu, namiesto kvality kvantita – hlasitosť, chýba rytmus,

MUQ = 0,2 podpriemerný hudobný sluch, neschopnosť spievať, počúva niekoľko módnych žánrov, chytá    rytmus, počúva  hudbu kvôli kamarátom, kamarátkam,

MUQ = 0,3 priemerný hudobný sluch, schopnosť spievať, alebo recitovať poéziu,  popri rytme hudby  rozoznáva viaceré hudobné nástroje, občasná hudba ako súčasť životného štýlu,

MUQ = 0,4 priemerný hudobný sluch, spieva a má zmysel pre melódiu a rytmus, orientuje sa v teórii hudby, navštevuje koncerty, alebo pravidelne počúva,

MUQ = 0,5 aktívne hrá na hudobný nástroj alebo spieva,  orientuje sa v svojom obľúbenom žánri,

MUQ = 0,6 veľmi dobre hrá / spieva v kapele, v orchestri, v zbore, hrá naučené jednoduché skladby hlavne pre seba, počúva „zvuky prírody“,

MUQ = 0,7 výborne hrá, alebo spieva, má schopnosť prehrať zložitejšie skladby v kapele, v orchestri harmonicky, je predovšetkým spoluhráč,

MUQ = 0,8 ako predtým, schopnosť vytvárať a interpretovať vlastné skladby menšieho rozsahu, vie vystupovať vo formácii aj sólo,

MUQ = 0,9 výborná schopnosť hrať na viacerých nástrojoch, komponovať, jednoduchá schopnosť improvizácie na hudobný nástroj, možnosť bezprostrednej improvizácie bez nôt,

MUQ = 1 skvelý hudobný talent, schopnosť tvoriť a zapisovať zložité skladby, symfónie, opery pre hudobné teleso, schopnosť odovzdávať skúsenosti druhým, schopnosť bezprostrednej improvizácie hrou na nástroj, alebo aj spevom, schopnosť komponovať bez hudobného nástroja,

 

Návrh stupňov Logicko - matematickej inteligencie LGQ:

LGQ = 0  neznalosť čísel, neschopnosť logického myslenia,

LGQ = 0,1 znalosť čísel a základných matematických a logických operácií (sčítanie, odčítanie, väčší, menší, rýchlejší, pomalší...)

LGQ = 0,2 priemerná znalosť bežných matematických, geometrických a logických zákonitostí,

LGQ = 0,3 výborná znalosť matematiky a logiky, schopnosť klasifikácie a kategorizácie,

LGQ = 0,4 priemerná znalosť vyššej matematiky, geometrie, čítanie výkresov,

LGQ = 0,5 výborná znalosť vyššej matematiky, schopnosť abstraktného myslenia, základná znalosť obsluhy PC a Internetu,

LGQ = 0,6 schopnosť využitia matematického aparátu pre aplikačné ekonomické, technické, alebo vedecké problémy, znalosť systému, siete, znalosť nejakého programovacieho jazyka,

LGQ = 0,7 riešenie jednoduchých interdisciplinárnych problémov vedy a techniky matematicko – logickými cestami  na teoretickej úrovni,  výborná znalosť programovacieho jazyka,

LGQ = 0,8 schopnosť formulovať a prepísať do algoritmov priemerne zložité interdisciplinárne problémy vedy a techniky pre ich modelové riešenie,

LGQ = 0,9 schopnosť formulovať a prepísať do algoritmov zložité interdisciplinárne problémy vedy a techniky pre ich modelové riešenie starými aj novými spôsobmi,

LGQ = 1 schopnosť formulácie nových prírodných alebo spoločenských zákonitostí matematicko – fyzikálnymi postupmi a vyhľadávanie nových štruktúr vo vede a v technike

 

Návrh stupňov Intrapersonálnej inteligencie INQ:

INQ = 0  závislosť fyzická, psychická aj sociálna na príbuzných, okolí, nedostatok samostatnosti, ignorancia na úrovni bezduchosti, alebo agresivita voči odlišnosti,

INQ = 0,1 nesmelosť, bojazlivosť, veľké citové bariéry, prejav navonok samostatný, ale ostýchavý, agresivita voči slabším,

INQ = 0,2 podpriemerné sebavedomie, navonok seba preceňovanie,  agresivita voči sebe – nadávanie si za nezvládnuté veci,

INQ = 0,3 priemerná sebavedomie, schopnosť vytvoriť si svoj fyzický pravidelný režim (rytmus) života,

INQ = 0,4 priemerné sebavedomie, schopnosť ovládať svoje pocity a inštinkty, sebapozorovanie,

INQ = 0,5 poznanie vlastných predností a nedostatkov,  schopnosť spomínať na skúsenosti a zážitky a poučiť sa z nich, schopnosť poďakovať sa za „vnútorné zmúdrenie“,

INQ = 0,6 poznanie a ovládanie svojej citovej stránky, čiastočné ovládanie mentálnej a vôľovej stránky, rozlišovanie svojich emócií a pocitov, ich analýza a poučenie sa z nich,

INQ = 0,7 poznanie a ovládanie svojej citovej a mentálnej stránky,  čiastočné ovládanie vôľovej stránky,  pestovanie bohatého citového života, analýza myšlienok a ovládanie ich smerovania,

INQ = 0,8 poznanie a ovládanie svojej citovej, mentálnej a vôľovej stránky, kultivácia mentálneho života, náznaky riadenia svojho imaginatívneho života,

INQ = 0,9 schopnosť plného ovládania svojich osobných cieľov, schopnosť analyzovať a plánovať svoj osobný vnútorný a čiastočne vonkajší život, začiatok otvárania sa intuícii a inšpirácii,

INQ = 1 výborné sebauvedomenie, schopnosť rozlišovania citových, mentálnych a vôľových schopností a ich kontrola, pravidelná otvorenosť vnútornej inšpirácii a intuícii, otvorenosť na dialóg a podnety z okolia, Radosť, kľud, vnútorná spokojnosť bez vonkajších podnetov.

 

 

Návrh stupňov Spirituálnej – duchovnej inteligencie SPQ (podľa sv.Hildegardy z Bingenu):

SPQ = 0  ignorancia duchovne- duševných prejavov,  agresivita a výsmech voči takýmto názorom a prejavom. Svetonázorom  je zväčša nacionalizmus, príslušnosť k nejakej skupine, strane,

SPQ = 0,1 akceptuje duchovne- duševné javy hlavne zo strachu (čo keď náhodou) ako poistka pre vyhnutie sa nešťastiu, dosiahnutia úspechu,

SPQ = 0,2 formálny (tzv. nedeľný, sviatočný) duchovný život, organizovaná, relatívne pravidelná účasť na aktivitách nejakej cirkvi, náboženského združenia, odpor voči tým druhým – „inakším“ združeniam, náboženstvám; dogmatizmus, občas prerastajúci do fanatizmu (my sme tí najlepší),

SPQ = 0,3 schopnosť akceptovať iné kresťansky orientované náboženské presvedčenie, pravidelné čítanie Biblie,  vylúčenie dogmatizmu a fanatizmu, pýtanie sa meta- otázok, morálka ako životný štýl,

SPQ = 0,4 schopnosť učiť sa od  iných náboženských vyznaní (Korán, Tao te ting, Bhagavad Gíta, alebo iné duchovné knihy), alebo filozofických smerov (Buddhizmus), schopnosť dávania bez očakávania odmeny, pestovanie  „nebeskej“- vnútornej radosti (nesťažovanie si, neohováranie, trpezlivosť v skúškach), pohotovosť na správnu činorodosť, modlitba a začiatky meditácie,

SPQ = 0,5 schopnosť vnímania sveta ako školy Ducha svätého, akceptácia práva druhého človeka na vlastnú cestu, svornosť  a porozumenie na základe bratských kritérií,

SPQ = 0,6 radosť z duchovného pokroku druhých ľudí a zo Stvorenia, láska k Bohu, vytrvalosť  v smerovaní k spiritualite a svätosti, budovanie poslušnosti Pravde impulzmi z vnútra,

SPQ = 0,7 pokora ku nebeským veciam, otvorenosť na Kristove / duchovné spojenectvo, otváranie sa harmónii, citlivosť na inšpiráciu zvnútra,

SPQ = 0,8 služba a pomoc druhým, striedmosť voči vonkajším podnetom, vnímanie daru krásy a čistoty, odvaha postaviť sa nízkosti a lži - schopnosť žiť a hájiť Pravdu (nie hájiť náboženský systém, ale princípy Pravdy), odstraňovanie prekážok zo spirituálnej  cesty, inšpirácia v živote,

SPQ = 0,9 oddanosť a zbožnosť ako životný štýl, otvorenosť na nebeské poklady a štedrosť v ich rozdávaní, schopnosť rozoznať sebaklam, trpezlivosť a kázeň mysle, citov, vôle, imaginácia,

SPQ = 1 ostražitosť - uprednostňovanie duchovných hodnôt pred animálnymi, schopnosť milosrdenstva odriekaním, až ku seba obeti, život venovaný Pravde, spravodlivosti pre Pravdu ako aspekt Kozmu, trpezlivosť a čistota ako spätosť s Matkou Stvorenia, intuitívny život.

 

 

Návrh stupňov Rovnovážnej inteligencie EQQ:

EQQ = 0  neschopnosť udržiavať fyzickú ani psychickú rovnováhu, egoizmus ovláda všetky vnútorné aj vonkajšie spoločenské prejavy,

EQQ = 0,1 základné udržiavanie fyzickej rovnováhy v stoji a v chôdzi,  nepatrné uvedomovanie si psychiky a sociálnych väzieb,

EQQ = 0,2 priemerné udržiavanie fyzickej rovnováhy,  začiatočné uvedomovanie si rovnováhy v reči a v psychike (bez rovnováhy – neschopnosť postaviť si hranice),

EQQ = 0,3 fyzická rovnováha v dynamických situáciach, základné udržiavanie energetickej a citovej rovnováhy, základy udržiavania mentálnej rovnováhy a vyváženosti v reči,

EQQ = 0,4 priemerné udržiavanie dynamickej fyzickej,  energetickej a citovej  rovnováhy, priemerné udržiavanie mentálnej a rečovej rovnováhy, základné vnímanie vôľovej rovnováhy smerom navonok,

EQQ = 0,5 výborné udržiavanie fyzickej, energetickej a citovej (včítane morálnej) rovnováhy a mentálneho stavu, priemerné udržiavanie vôľovej rovnováhy, začiatok vnímania sociálnej rovnováhy,

EQQ = 0,6 výborne vyvinutá vôľová rovnováha do správneho úsilia, priemerne vyvinutá sociálna rovnováha do správneho života, základy vnímania riadenia a organizovania vlastného života, nezaujatosť,

EQQ = 0,7 rozvíjaná rovnováha pre inšpiratívny život, priemerné ovládanie a riadenie vlastného života, bdelosť, vyhodnocovanie a bezprostredné učenie sa zo skúseností,

EQQ = 0,8 priemerne vyvinutá rovnováha pre inšpiráciu, začína sa rozvíjať imaginatívna rovnováha, perfektné ovládanie a riadenie vlastného života, otváranie sa novým hraniciam,

EQQ = 0,9 priemerne vyvinutá imaginatívna rovnováha, rozvíjanie vnútornej vôľovej rovnováhy, otváranie sa intuitívnej rovnováhe,

EQQ = 1 výborne vyvinutá imaginatívny rovnováha, priemerná intuitívna rovnováha,   schopnosť  organizovania, riadenia na základe vnútornej i vonkajšej rovnováhe,   otvorenosť na dialóg a podnety z okolia, Radosť, kľud, vnútorná spokojnosť bez vonkajších podnetov.

 

Návrh stupňov Materializačného koeficientu MQ:

MQ = 100 hlad, núdza, existenčné problémy (bývanie, energie - voda, teplo, svetlo, ošatenie). Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 100%.

MQ = 90 prežívanie pri čiastočnom uspokojení základných životných potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 90%.

MQ = 80 základné zabezpečenie životných potrieb (bývanie, strava, ošatenie, energie). Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 80%.

MQ = 70 základné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 70%.

MQ = 60 podpriemerné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 60%.

MQ = 50 priemerné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Alternatívne dobré existenčné zabezpečenie, ale neschopnosť odpútať sa. Myslenie a rozprávanie sa stále krúti okolo majetku, slávy, moci, mienky druhých, egoistického seba presadzovania, predsudkov / pýchy, peňazí, jedla, sexu / žiarlivosti, ošatenia, auta, alebo kozmetiky... na 50%.

MQ = 40 dobré zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 30%.

MQ = 30 veľmi dobré zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 40%.

MQ = 20 výborné zabezpečenie životných a kultúrnych / vzdelávacích potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 50%.

MQ = 10 nadpriemerné zabezpečenie životných, kultúrnych a spoločenských potrieb. Myslenie a rozprávanie na témy výchovy, rodiny, vzdelania, kultúry, osobných problémov iných na 60%.

MQ =  5 materiálne problémy neovplyvňujú spôsob tvorivej činnosti, tvorba je životný štýl,

MQ =  1 či sú  existenčné problémy, alebo nie sú, je tu ideál - dlhodobé obrovské nadšenie, radosť z činnosti a schopnosť prekonávať prekážky.

 

Návrh stupňov Intuície / inšpirácie UQ:

Stav vedomia a mysle ovplyvňuje schopnosť otvárať sa inšpiračným a intuitívnym podnetom. Vedomý a myšlienkový stav samozrejme podlieha životnému štýlu (jedlo, nápoje, spánok, rodina...), spôsobu trávenia voľného času, pracovnému nasadeniu, pravidelnému odpočinku a ďalším faktorom. Stav vedomia, mysle, spolu s pocitmi a pohnútkami k činnosti je možné trénovať, takže sa tieto vlastnosti stávajú viac a viac ovládanými a nezávislými na vonkajších podnetoch. Je to jedna z najťažších vecí na svete, pretože takto sa skutočne človek dostáva k prameňu poznania a úspechu. Harmonizáciou vedomia sa myseľ stáva nástrojom a slúži ako zrkadlo, do ktorého sa môžu podnety intuície a inšpirácie premietnuť. Pokiaľ je myseľ „vybudená“, pripomína rozbúrené jazero, v ktorom sa hviezdy intuície a inšpirácie odrážať nemôžu.

 

 

UQ = 0,1  človek je taký pohltený starosťami o tzv. praktický život, že rieši všetko návykovo,

UQ = 1 bežný stav mysle je v beta vlnení, intuícia a inšpiračné podnety prichádzajú náhodne, chýba schopnosť ich zachytiť a interpretovať, myseľ je nepozorná, kolísavá,

UQ = 2 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - je veľmi neostré, sústredenie vedomia je malátne, inšpiračné podnety sú hmlisté, nepoužiteľné,

UQ = 3 vnímanie vnútorného stavu je príležitostne dobré, ale rýchlo sa dostavuje únava sústredenosti vedomia, inšpiračné podnety nie je možné plne zachytiť,

UQ =  4 vnímanie vnútorného stavu je orientačné, sústredenie je hlbšie, ale stále neostré, vedomie je ťažkopádne, podnety prichádzajú skreslené, dajú sa použiť, ale úspešnosť je znížená,

UQ = 5 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - sú kŕčovité, sústredenie vedomia je malátne, inšpiračné podnety miznú a objavujú sa, vedomie je príliš  napäté, úspešnosť občas dobrá,

UQ = 6 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky – sa stávajú lepšie,  podnety sa majú tendenciu „samoriadiť“, inšpiračné podnety sú vymyslené, naprogramované samoľúbosťou, občas sú použiteľné, ale nie je možné rozpoznať, ktoré sú dobré viac alebo menej, alebo aj škodlivé,

UQ = 7 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky - sú malátne, sústredenie vedomia je neostré, inšpiračné podnety sa  menej strácajú, úspešnosť je celkom dobrá,

UQ = 8 vnímanie vnútorného stavu - myšlienky, pocity, pohnútky – sú nervózne, nesústredené, sústredenie vedomia je roztržité, inšpiračné podnety občas vypadávajú, úspešnosť je dobrá,

UQ = 9 schopnosť uvoľnenia vnútorného mentálneho, citového stavu a otvorenie sa intuícii a inšpirácii v kľudných (osamotených) podmienkach, úspešnosť výborná,

UQ = 10 stály kľud mysle, citov a hlboké sebaovládanie vnútorného sveta umožňuje naladenie sa na alfa a delta vlny aj pri bežných pracovných podmienkach, úspešnosť nápadov vynikajúca.

UQ = 50 možnosť vyladenia myšlienkových vĺn na tzv. archetypálnu úroveň Zeme.

UQ = 100 možnosť vyladenia myšlienkových vĺn na tzv. kozmickú úroveň.

 

Príklad osobného výpočtu:

 

            Q1 =  LIQ  + XQ + TKQ  +  NAQ + EXQ                                                  /2/

 

            Q1 = 0,7    +  0,6   +  0,4  + 0,6     +  0,7  =  3,0

 

            Q2 =  MUQ+ LGQ +  INQ   + SPQ + EQQ                                                            /3/

 

 

            Q2 =  0,4  +    0,6   +    0,9 +  0,9   +   0,6 =  3,4

 

 

                                                      1

SQ = HQ (Q1 + EQ + WQ) +     –––– . (UQ + Q2)                                        /4/

                                                     MQ

 

 

                        HQ =  0,2 + 0,3 + 0,3 = 0,8

 

 

                                                      1

SQ = 0,8 (3,0 + 0,4 + 0,5) +     –––– . (10 + 3,4)                                                                                                                       

                                                     5

 

            SQ = 0,8 . 3,9 + 0,2 . 13,4  = 3,12 + 2,68

 

 

            SQ = 5,8

 

            V článku sú navrhnuté stupne pre „meranie“ jednotlivých fyzických a intelektuálnych dispozícií ľudí, ktoré ukazujú ich osobné predpoklady pre „získanie úspechu“ – koeficient SQ. Väčšina týchto kvalít podlieha zmenám rastom, učením sa, trénovaním, vývojom, zdravotným stavom, starnutím... Je tu však schopnosť človeka pozrieť sa na svoje „hranice“ a skúsiť si vytýčiť nové ciele – pre svoju radosť, získať nové skúsenosti, alebo pre svoj profesionálny / spoločenský rast. Pri otvorenosti človeka na inšpiráciu a intuíciu, alebo aj pri dobrej teamovej spolupráci vyššie uvedené rovnice nadobúdajú úplne iné výsledky, pretože koeficient UQ môže vzrásť na 100, alebo aj viac a „sila nadšenia“ znižuje koeficient MQ na 1. Koeficient úspechu SQ potom nadobúda hodnotu rádovo stoviek. Bolo by výborné, aby sme mali v našej spoločnosti čo možno najviac mladých, tvorivých, intuitívnych, a hlavne zapálených ľudí, ktorí toto nadšenie prenesú aj na svoje okolie. Schopnosť otvárať sa radám z rôznych zdrojov taktiež úplne mení zdanlivo slabý koeficient SQ. Vysoký koeficient EXQ (otvorenosť na komunikáciu) z prvej časti rovnice /4/ sa premieta do vysokého UQ v druhej časti rovnice, ale pritom sa nejedná o využitie intuície jedincom. To isté sa dosahuje stykmi – lobingom. Výsledný efekt v dosiahnutí úspechu môže byť výrazný.

Prínos tejto teórie kvantifikácie možností a schopností TQCbeS (Theory of Quantification of  Capabilities to be Successful) je predovšetkým v schopnosti približného stanovenia rebríčka svojich kvalít. Nebolo by dobré, aby sa koeficient SQ  stal strašiakom, alebo vylučovacím kritériom, pretože, ako bolo ukázané v predchádzajúcom odstavci, ľudia pracujúci s intuíciou a tvorivosťou, alebo aj otvorenosťou na rady, „rúcajú“ všetky bariéry. Nový pohľad na vec – nové spôsoby riešenia – nové technológie – nové objavy – nemajú častokrát nič spoločné s inteligenčným koeficientom, a len prax ukáže, ako sa na tom zúčastnia ľudia s vysokou hodnotou SQ.

Ďalším uplatnením rovnice je lepšie využitie talentovaných, ale zanedbávaných ľudí, ktoré dnešný systém známkovania na školách, alebo zamestnaneckých tried podľa vzdelania a rokov praxe nepostihuje. Takto v súčasnosti obrovské množstvo skrytých talentov „prepadá“ nevidených cez spoločenské „sito“ ignorancie rôznych schopností osobností. Jednoznačnou orientáciou štátneho vzdelávacieho systému na tzv. encyklopedické vedomosti štát organizovane potláča talenty v ostatných oblastiach ľudskej činnosti a schopnosti sebauplatnenia, a tým do istej mieri buduje nezamestnanosť a nespokojnosť ľudí, ktorý majú potom problémy uplatniť sa.

 

 

 

1 Žák.Ľ., Ing., PhD., Manažéri nepotrebujú  IQ, ale EQ, HQ, WQ, www.sirosa.sk , august 2011