Občianske združenie SiROSA, Michalovce, www.sirosa.sk

Masarykova 8, 071 01 Michalovce, mobil: 0908 / 998 059, email: sirosa52@gmail.com

Titl: Základné a stredné školy v Michalovciach

Vec: Ponuka osvetových prednášok  v oblastiach zdravotnej prevencie, ekológie, proti drogám, prevencia chorôb očí a chrbtice,  na stimuláciu na učenie a uplatnenia sa v živote

 

            Naše občianske združenie pracuje so žiakmi a študentami na ZŠ a SŠ v okrese Michalovce viac ako dvanásť rokov od r.2000, cvičenia pre verejnosť od r.1988. Dlhoročné skúsenosti a životná prax je zárukou foriem prednášok, ktoré deti upútajú a pomôžu im zorientovať sa v bežných problémoch praktického života, či v krízach.... Besedy môžu byť, podľa vzájomnej dohody, v priebehu dopoludňajšieho vyučovania, alebo cez triednické hodiny, najviac 2 hodiny. Lektor Ing.Žák, CSc. je učiteľ dôchodca a má školenie koordinátora prevencie závislostí. Na základe dlhodobých skúseností pre aktivity neodporúčame spájať viac ako dve triedy. Prednášky / cvičenia ponúkame zadarmo pri zabezpečení dopravy pri aktivitách mimo Michalovce.

Témy besied :

1.       Aj učiť sa treba učiť – veselo i vážne o základných súvislostiach učenia sa, výživy a psychohygieny podľa moderných psychologických poznatkov pre zlepšenie práce žiakov.

                        Komu: od 4. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

2.       Ako sa sadí strom bohatstva – environmentálne, protidrogové, ale aj manažérske a holistické zameranie. Napomôcť orientácii v pozitívnom videní sveta a ukázať východiská úspešných ľudí a podnikateľov – postavených na zákonoch manažmentu

                                                           Komu: od 8. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

3.       Zdravý životný štýl humorne i vážne – základné pravidlá dietetiky, psychohygieny, pohybových návykov, čo je imunita a ako ju posilňovať, protidrogová prevencia, pozitívna motivácia ku učeniu a úspechu v živote.

                                                           Komu: od 4. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

4.       Prevencia pred alergiou a astmou – aké sú základné pravidlá pre zlepšenie imunitného    systému, čomu je potrebné vystríhať sa a naopak čo je doporučované, aby sa alergia zmiernila, alebo stabilizovala.

                                                           Komu: od 3. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

5.       Ekológia a environmentalistika – Pohľady na život človeka a jeho smerovania z pohľadu rôznych vplyvov, ktoré pomaly ohrozujú  zdravie i ekologickú kvalitu rodiny aj spoločnosti.

                                                                      Komu: od 4. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

6.       Zábavné manažérstvo – manažérske pravidlá použiteľné pre praktické každodenné maličkosti. Ako sa stať úspešným, uznaným žiakom/ študentom/ manažérom, prepojené na psychohygienické a dietetické skúsenosti a poznanie moderných sociálnych zákonitostí manažmentu.

                                                           Komu: od 8. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

7.       Etika - ako prežiť expanziu civilizácie, šikana, zážitkové hry– veselo i vážne o základných pravidlách psychohygieny, vzťahov medzi deťmi, deťmi – učiteľmi, deťmi – rodičmi, ako prevencie krízových situácií.

                                   Komu: od 3. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

8.       Výchova ku partnerstvu – pravidlá pre výchovu k partnerstvu, rozvoj osobnosti ako výchova ku zodpovednému rodičovstvu. Pravidlá budúceho trvalého šťastného vzťahu.

                                                           Komu: od 4. tr. ZŠ, SŠ, VŠ

9.       Pravidlá a cvičenia pre zníženie stresu a spomalenie starnutia – určené pre pedagógov. Dychové cvičenia, cviky na posilnenie imunity a zvýšenie energie,  jednoduché cviky na zvýšenie odolnosti, prevencie pred modernými civilizačnými chorobami, cviky na zlepšenie zraku.

                                                           Komu: určené pedagógom ZŠ, SŠ, VŠ, úradníkom

10.   Sociálna krížovka, dospievanie, šikana, drogy – základné aspekty výchovy krízových období, problémy s drogami,  dospievania z pohľadu nových trendov psychológie rodiny.

                                               Komu: od 5. tr. ZŠ, SŠ, VŠ, rodičom, ZRPŠ

11.   Chrbtica ma už nebolí – ako stravou, cvičením posilniť imunitný systému. Cviky na chrbticu, ploché nohy, zlepšenie metabolizmu, oči.

Komu: od 3. tr. ZŠ, SŠ, VŠ, rodičom, ZRPŠ

12.   Projektové vyučovanie – moderný spôsob výučby už pre 1.stupeň ZŠ ako spôsob mnohorozmerného riešenia problémov výučby – zlepšenie aktivity a angažovanosti v triede, rast osobnosti, CLIL.  

Komu: od 1. tr. ZŠ, SŠ, VŠ, rodičom, ZRPŠ

 

            Program ponúkame od 15.9.2012. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

                                                                                                         Ing. Ľubor Žák, CSc., lektor